Top
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
< 2005
Research Publications Applications News Members Photos Alumni

2023

325. Md. Emdadul Hoque and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Double γ-C(sp3)−H Functionalization of Aliphatic Acids: One-Step Synthesis of γ-Arylated γ-Lactones".
Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202312331.

324. Zhen Li and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled γ-C(sp3)−H Hydroxylation of Free Amines with Aqueous Hydrogen Peroxide".
J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 25948.

322. Xin Kuang, Jian-Jun Li, Tao Liu, Chang-Hua Ding, Kevin Wu, Peng Wang, Jin-Quan Yu.
"Cu-mediated enantioselective C–H alkynylation of ferrocenes with chiral BINOL ligands".
Nat. Commmun. 2023, 14, 7698.

321. Tao Sheng, Guowei Kang, Zhe Zhuang, Nikita Chekshin, Zhen Wang, Liang Hu and Jin-Quan Yu.
"Synthesis of β,γ-Unsaturated Aliphatic Acids via Ligand-Enabled Dehydrogenation".
J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 20951.

321. Daniel A. Strassfeld, Chia-Yu Chen, Han Seul Park, D. Quang Phan, Jin-Quan Yu.
"Hydrogen-bond-acceptor ligands enable distal C(sp3)–H arylation of free alcohols".
Nature 2023, 622, 80.

• For an interview on Chemistry World: [Link]

320. Luo-Yan Liu, Zhoulong Fan, Md Emdadul Hoque, Shaoqun Qian, Guangrong Meng, Nikita Chekshin, Keita Tanaka, Jennifer X. Qiao, Kap-Sun Yeung, and Jin-Quan Yu.
"Remote C–H Olefination of Heterocyclic Biaryls Enabled by Reversibly Bound Templates".
Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202307581.

319. Pengfei Zhang, Zhiwei Jiang, Zhoulong Fan, Guoshuai Li, Qingxue Ma, Jun Huang, Jinghong Tang, Xiaohua Xu, Jin-Quan Yu, and Zhong Jin.
"Macrocyclization via Remote meta-Selective C–H Olefination Using a Practical Indolyl Template".
Chem. Sci. 2023, 14, 8279.

318. Liang Hu, Guangrong Meng, Xiangyang Chen, Joseph S Yoon, Jing-Ran Shan, Nikita Chekshin, Daniel A. Strassfeld, Tao Sheng, Zhe Zhuang, Rodolphe Jazzar, Guy Bertrand, K. N. Houk, Jin-Quan Yu.
"Enhancing Substrate-Metal Catalyst Affinity via Hydrogen Bonding: Pd(II)-Catalyzed β-C(sp3)−H Bromination of Free Carboxylic Acids".
J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 16297.

317. Martin Tomanik and Jin-Quan Yu.
"Palladium-Catalyzed Stitching of 1,3-C(sp3)–H bonds with Dihaloarenes: Short Synthesis of (±)-Echinolactone D.".
J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 17919.

316. Sanshan Wang, Kaiqi Chen, Fusheng Guo, Wenneng Zhu, Chendi Liu, Haoran Dong, Jin-Quan Yu, and Xiaoguang Lei.
"C–H Glycosylation of Native Carboxylic Acids: Discovery of Antidiabetic SGLT-2 Inhibitors".
ACS Cent. Sci. 2023, 9, 1129.

315. Jian-Jun Li, Jia-Hui Zhao, Hua-Chen Shen, Kevin Wu, Xin Kuang, Peng Wang, Jin-Quan Yu.
"Atroposelective remote meta-C–H activation".
Chem 2023, 9, 1452.

314. Zhoulong Fan, Daniel A. Strassfeld, Han Seul Park, Kevin Wu, Jin-Quan Yu.
"Formal gamma-C-H Functionalization of Cyclobutyl Ketones: Synthesis of cis-1,3-Difunctionalized Cyclobutanes".
Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202303948.

313. Guowei Kang, Daniel A. Strassfeld, Tao Sheng, Chia-Yu Chen and Jin-Quan Yu.
"Transannular C–H functionalization of cycloalkane carboxylic acids".
Nature 2023, 618, 519.

312. Guowei Kang, Li-Jun Xiao, Kevin D. Hesp, Chan Woo Huh, Yajing Lian, Paul Richardson, Daniel C. Schmitt, Kai Hong, and Jin-Quan Yu.
"Synthesis of Highly Substituted Aminotetrahydropyrans Enabled by Stereospecific Multivector C–H Functionalization".
Org. Lett. 2023, ASAP.

311. Guangrong Meng, Liang Hu, Hau Sun Sam Chan, Jennifer X. Qiao, and Jin-Quan Yu.
"Synthesis of 1,3-Dienes via Ligand-Enabled Sequential Dehydrogenation of Aliphatic Acids".
J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 13003.

310. Lan Zhou, Hong-Gang Cheng, Lisha Li, Kevin Wu, Jing Hou, Chengkang Jiao, Shuang Deng, Zirui Liu, Jin-Quan Yu, Qianghui Zhou.
"Synthesis of Planar Chiral Ferrocenes via Enantioselective Remote C–H Activation".
Nat. Chem. 2023, 15, 815.

309. Ji-Min Yang, Yu-Kun Lin, Tao Sheng, Liang Hu, Xin-Pei Cai, Jin-Quan Yu.
"Regio-controllable [2+2] benzannulation with two adjacent C(sp3)–H bonds".
Science 2023, 380, 639.

308. Zhoulong Fan, Daniel A. Strassfeld, Han Seul Park, Kevin Wu, Jin-Quan Yu.
"Formal γ−C−H Functionalization of Cyclobutyl Ketones: Synthesis of cis-1,3-Difunctionalized Cyclobutanes".
Angew. Chem. 2023, e202303948.

307. Guangrong Meng, Zhen Wang, Hau Sun Sam Chan, Nikita Chekshin, Zhen Li, Peng Wang, and Jin-Quan Yu.
"Dual-Ligand Catalyst for the Nondirected C–H Olefination of Heteroarenes".
J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 8198.

2022

306. Zi-Yu Dong, Jia-Hui Zhao, Peng Wang, and Jin-Quan Yu.
"MPAI-Ligand Accelerated Pd-Catalyzed C(sp3)–H Arylation of Free Aliphatic Acids".
Org. Lett. 2022, 24, 7732.

305. Liang Hu, Guangrong Meng, and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Pd(II)-Catalyzed β-Methylene C(sp3)–H Arylation of Free Aliphatic Acids".
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 20550.

304. Guangrong Meng, Liang Hu, Martin Tomanik and Jin-Quan Yu.
"β- and γ-C(sp3)−H Heteroarylation of Free Carboxylic Acids: A Modular Synthetic Platform for Diverse Quaternary Carbon Centers".
Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202214459.

303. Zhen Li, Han Seul Park, Jennifer X. Qiao, Kap-Sun Yeung, and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled C–H Hydroxylation with Aqueous H2O2 at Room Temperature".
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 18109.

• Experiment demonstration: 100-gram Scale C–H Oxidation of Ibuprofen – YouTube

302. Yi-Hao Li, Yuxin Ouyang, Nikita Chekshin, Jin-Quan Yu.
"PdII-Catalyzed γ-C(sp3)–H (Hetero)arylation of Ketones Enabled by Transient Directing Groups".
ACS Catal. 2022, 12, 10581.

301. Zhoulong Fan, Xiangyang Chen, Keita Tanaka, Han Seul Park, Nelson Y. S. Lam, Jonathan J. Wong, K. N. Houk, Jin-Quan Yu.
"Molecular Editing of Aza-arene C–H Bonds by Distance, Geometry and Chirality".
Nature 2022, 610, 87.

300. Tao Sheng, Zhe Zhuang, Zhen Wang, Liang Hu, Alastair N. Herron, Jennifer X. Qiao, Jin-Quan Yu.
"One-Step Synthesis of β-Alkylidene-γ-lactones via Ligand-Enabled β,γ-Dehydrogenation of Aliphatic Acids".
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 12924.

299. Zhe Zhuang, Shuang Liu, Jin-Tang Cheng, Kap-Sun Yeung, Jennifer X. Qiao, Nicholas A. Meanwell, Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled β-C(sp3)–H Lactamization of Tosyl-Protected Aliphatic Amides Using a Practical Oxidant".
Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202207354.

298. Martin Tomanik, Shaoqun Qian, and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed Synthesis of Bicyclo[3.2.1] Lactones via Tandem Intramolecular β-C(sp3)–H Olefination and Lactonization of Free Carboxylic Acids".
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 11955.

297. Alastair N. Herron, Ching-Pei Hsu, and Jin-Quan Yu.
"δ-C–H Halogenation Reactions Enabled by a Nitrogen-Centered Radical Precursor".
Org. Lett. 2022, 24, 3652.

296. Hau Sun Sam Chan, Ji-Min Yang, Jin-Quan Yu.
"Catalyst-controlled site-selective methylene C–H lactonization of dicarboxylic acids".
Science 2022, 376, 1481.

• Highlighted on Chemical & Engineering News [Link]

295. Wenju Chang, Yu Chen, Shuo Lu, Hongyun Jiao, Yajun Wang, Tianyu Zheng, Zhuangzhi Shi, Yingbin Han, Yi Lu, Yi Wang, Yi Pan, Jin-Quan Yu, Kendall N. Houk, Fang Liu, Yong Liang.
"Computationally designed ligands enable tunable borylation of remote C-H bonds in arenes".
Chem 2022, 8, 1775.

294. Li-Ping Xu, Zhe Zhuang, Shaoqun Qian, Jin-Quan Yu, and Djamaladdin G. Musaev.
"Roles of Ligand and Oxidant in Pd(II)-Catalyzed and Ligand-Enabled C(sp3)–H Lactonization in Aliphatic Carboxylic Acid: Mechanistic Studies".
ACS Catal. 2022, 12, 4848.

293. Yi-Hao Li, Yuxin Ouyang, Nikita Chekshin and Jin-Quan Yu.
"PdII-Catalyzed Site-selective β- and γ-C(sp3)−H Arylation of Primary Aldehydes Controlled by Transient Directing Groups".
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 4727.

292. Erika L. Lucas, Nelson Y. S. Lam, Zhe Zhuang, Hau Sun Sam Chan, Daniel A. Strassfeld, Jin-Quan Yu.
"Palladium-Catalyzed Enantioselective-C(sp3)–H Activation Reactions of Aliphatic Acids: A Retrosynthetic Surrogate for Enolate Alkylation and Conjugate Addition".
Acc. Chem. Res. 2022, 55, 537.

291. Jin-Tang Cheng, Li-Jun Xiao, Shao-Qun Qian, Zhe Zhuang, An Liu, Jin-Quan Yu.
"Palladium(II)-Catalyzed Selective Arylation of Tertiary C‒H Bonds of Cyclobutylmethyl Ketones Using Transient Directing Groups".
Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202117233.

290. Nelson Y. S. Lam, Zhoulong Fan, Kevin Wu, Han Seul Park, Su Yong Shim, Daniel A. Strassfeld, and Jin-Quan Yu.
"Empirical Guidelines for the Development of Remote Directing Templates through Quantitative and Experimental Analyses".
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 2793.

289. Li-Ping Xu, Shaoqun Qian, Zhe Zhuang, Jin-Quan Yu & Djamaladdin G. Musaev.
"Unconventional mechanism and selectivity of the Pd-catalyzed C–H bond lactonization in aromatic carboxylic acid".
Nat. Commun. 2022, 13, 315.

2021

288. Shuang Liu, Zhe Zhuang, Jennifer X. Qiao, Kap-Sun Yeung, Shun Su, Emily C. Cherney, Zheming Ruan, William R. Ewing, Michael A. Poss, and Jin-Quan Yu.
"Ligand Enabled Pd(II)-Catalyzed γ-C(sp3)–H Lactamization of Native Amides".
J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 21657.

287. Tao Zhang, Yu-Xin Luan, Nelson Y. S. Lam, Jiang-Fei Li, Yue Li, Mengchun Ye, Jin-Quan Yu.
"A directive Ni catalyst overrides conventional site selectivity in pyridine C–H alkenylation".
Nat. Chem. 2021, 13, 1207.

286. Nicholas A. Falcone, Aaron T. Bosse, Hojoon Park, Jin-Quan Yu, Huw M. L. Davies, and Erik J. Sorensen.
"A C−H Functionalization Strategy Enables an Enantioselective Formal Synthesis of (−)-Aflatoxin B2".
Org. Lett. 2021, 23, 9393.

285. Philip A. Provencher, John F. Hoskin, Jonathan J. Wong, Xiangyang Chen, Jin-Quan Yu, K. N. Houk, and Erik J. Sorensen.
"Pd(II)-Catalyzed Synthesis of Benzocyclobutenes by β-Methylene-Selective C(sp³)–H Arylation with a Transient Directing Group".
J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 20035.

284. Zhen Wang, Liang Hu, Nikita Chekshin, Zhe Zhuang, Shaoqun Qian, Jennifer X. Qiao, and Jin-Quan Yu..
"Ligand-controlled divergent dehydrogenative reactions of carboxylic acids via C–H activation".
Science 2021, 374, 1281.

• Highlighted on C&EN News [Link]

283. Yuan Xue, Han Seul Park, Chao Jiang, Jin-Quan Yu..
"Palladium-Catalyzed C(sp3)H Nitrooxylation of Ketones and Amides Using Practical Oxidants".
ACS Catal. 2021, 11, 14188.

282. Wei Hao, Katherine L. Bay, Caleb F. Harris, Daniel S. King, Ilia A. Guzei, Michael M. Aristov, Zhe Zhuang, R. Erik Plata, David E. Hill, K. N. Houk, John F. Berry, Jin-Quan Yu, and Donna G. Blackmond.
"Probing Catalyst Speciation in Pd-MPAAM-Catalyzed Enantioselective C(sp3)-H Arylation: Catalyst Improvement via Destabilization of Off-Cycle Species".
ACS Catal. 2021, 11, 11040.

281. Li-Ping Xu, Brandon E. Haines, Manjaly J. Ajitha, Jin-Quan Yu, and Djamaladdin G. Musaev.
"Unified Mechanistic Concept of the Copper-Catalyzed and Amide-Oxazoline-Directed C(sp2)–H Bond Functionalization".
ACS Catal. 2021, 11, 12620.

280. Tyler G. Saint-Denis, Nelson Y. S. Lam, Nikita Chekshin, Paul F. Richardson, Jason S. Chen, Jeff Elleraas, Kevin D. Hesp, Daniel C. Schmitt, Yajing Lian, Chan Woo Huh, and Jin-Quan Yu.
"Mechanistic Study of Enantioselective Pd-Catalyzed C(sp3)-H Activation of Thioethers Involving Two Distinct Stereomodels".
ACS Catal. 2021, 11, 9738.

279. Zhen Li, Zhen Wang, Nikita Chekshin, Shaoqun Qian, Jennifer X. Qiao, Peter T. Cheng, Kap-Sun Yeung, William R. Ewing, Jin-Quan Yu.
"A tautomeric ligand enables directed C-H hydroxylation with molecular oxygen".
Science 2021, 372, 1452.

278. Zhe Zhuang, Alastair N. Herron, and Jin-Quan Yu.
"Synthesis of Cyclic Anhydrides via Ligand-Enabled C-H Carbonylation of Simple Aliphatic Acids".
Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 16382.

277. David E. Hill, Jin-Quan Yu, and Donna G. Blackmond.
"Insights into the Role of Transient Chiral Mediators and Pyridone Ligands in Asymmetric Pd-Catalyzed C-H Functionalization".
J. Org. Chem. 2020, 85, 13674.

276. Zhe Zhuang, Alastair N. Herron, Shuang Liu and Jin-Quan Yu.
"Rapid Construction of Tetralin, Chromane, and Indane Motifs via Cyclative C-H/C-H Coupling: Four-Step Total Synthesis of (+/-)-Russujaponol F".
J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 687.

• Highlighted on C&EN News [Link]

275. Philip A. Provencher, Katherine L. Bay, John F. Hoskin, K. N. Houk, Jin-Quan Yu and Erik J. Sorensen.
"Cyclization by C(sp3)-H Arylation with a Transient Directing Group for the Diastereoselective Preparation of Indanes".
ACS Catal. 2021, 11, 3115.

2020

274. Jian-Jun Li, Cheng-Gang Wang, Jin-Feng Yu, Peng Wang, and Jin-Quan Yu.
"Cu-Catalyzed C-H Alkenylation of Benzoic Acid and Acrylic Acid Derivatives with Vinyl Boronates".
Org. Lett. 2020, 22, 4692.

273. Nelson Y. S. Lam, Kevin Wu and Jin-Quan Yu.
"Advancing the logic of chemical synthesis: C-H activation as strategic and tactical disconnections for C-C bond construction".
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 60, 15767.

272. Fan Wu, Jing Zhang, Fuhang Song, Sanshan Wang, Hui Guo, Qi Wei, Huanqin Dai, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, Lixin Zhang, Jin-Quan Yu and Xiaoguang Lei.
"Chrysomycin A Derivatives for the Treatment of Multi-Drug-Resistant Tuberculosis".
ACS Cent. Sci. 2020, 6, 928.

271. Zhoulong Fan, Shuai Zhao, Tao Liu, Peng-Xiang Shen, Zi-Ning Cui, Zhe Zhuang, Qian Shao, Jason S. Chen, Anokha S. Ratnayake, Mark E. Flanagan, Dominik K. Kolmel, David W. Piotrowski, Paul Richardsond and Jin-Quan Yu.
"Merging C(sp3)-H activation with DNA-encoding".
Chem. Sci. 2020, 11, 12282.

[Cover]
• For an interview on Chemistry World [Link]

270. Hojoon Park and Jin-Quan Yu.
"Palladium-Catalyzed [3+2] Cycloaddition via Twofold 1,3-C(sp3)-H Activation".
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 16552.

269. Zhe Zhuang and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective γ-C(sp3)-H Functionalizations of Free Cyclopropylmethylamines".
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 12015.

268. Shaoqun Qian, Zi-Qi Li, Minyan Li, Steven R. Wisniewski, Jennifer X. Qiao, Jeremy M. Richter, William R. Ewing, Martin D. Eastgate, Jason S. Chen, Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Pd(II)-Catalyzed C(sp3)-H Lactonization Using Molecular Oxygen as Oxidant".
Org. Lett. 2020, 22, 3960.

267. Luo-Yan Liu, Jennifer X. Qiao, Kap-Sun Yeung, William R. Ewing, Jin-Quan Yu.
"meta-Selective C-H Arylation of Fluoroarenes and Simple Arenes".
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 13831.

266. Han Seul Park, Zhoulong Fan, Ru-Yi Zhu, Jin-Quan Yu.
"Distal γ-C(sp3)-H Olefination of Ketone Derivatives and Free Carboxylic Acids".
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 12853.

265. Guangrong Meng, Nelson Y. S. Lam, Erika L. Lucas, Tyler G. Saint-Denis, Pritha Verma, Nikita Chekshin, Jin-Quan Yu.
"Achieving Site-Selectivity for C-H Activation Processes Based on Distance and Geometry: A Carpenter's Approach".
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 10571.

264. Yan-Qiao Chen, Sukriti Singh, Yongwei Wu, Zhen Wang, Wei Hao, Pritha Verma, Jennifer X. Qiao, Raghavan B. Sunoj, Jin-Quan Yu.
"Pd-Catalyzed γ-C(sp3)-H Fluorination of Free Amines".
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 9966.

263. Yan-Qiao Chen, Yongwei Wu, Zhen Wang, Jennifer X. Qiao, Jin-Quan Yu.
"Transient Directing Group Enabled Pd-catalyzed γ-C(sp3)-H Oxygenation of Alkyl Amines".
ACS Catal. 2020, 10, 5657.

262. Qian Shao, Kevin Wu, Zhe Zhuang, Shaoqun Qian, Jin-Quan Yu.
"From Pd(OAc)2 to Chiral Catalysts: The Discovery and Development of Bifunctional Mono-N-Protected Amino Acid Ligands for Diverse C-H Functionalization Reactions".
Acc. Chem. Res. 2020, 53, 833.

261. Zhe Zhuang, Alastair N. Herron, Zhoulong Fan, Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Monoselective β-C(sp3)-H Acyloxylation of Free Carboxylic Acids Using a Practical Oxidant".
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 6769.

260. Li-Jun Xiao, Kai Hong, Fan Luo, Liang Hu, William R. Ewing, Kap-Sun Yeung, Jin-Quan Yu.
"PdII-Catalyzed Enantioselective C(sp3)-H Arylation of Cyclobutyl Ketones Using a Chiral Transient Directing Group".
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9594.

259. Pritha Verma, Jeremy M. Richter, Nikita Chekshin, Jennifer X. Qiao, and Jin-Quan Yu.
"Iridium(I)-catalyzed α-C(sp3)-H Alkylation of Saturated Azacycles".
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 5117.

258. Hang Shi, Yi Lu, Jiang Weng, Katherine L. Bay, Xiangyang Chen, Keita Tanaka, Pritha Verma, Kendall N. Houk, Jin-Quan Yu.
"Differentiation and functionalization of remote C-H bonds in adjacent positions".
Nature Chemistry 2020, 12, 399.

257. Zhoulong Fan, Katherine L. Bay, Xiangyang Chen, Zhe Zhuang, Han Seul Park, Kap-Sun Yeung, K. N. Houk and Jin-Quan Yu.
"Rational Development of Remote C-H Functionalization of Biphenyl: Experimental and Computational Studies".
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 4770.

256. Guoqin Xia, Zhe Zhuang, Luo-Yan Liu, Stuart L. Schreiber, Bruno Melillo and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled β-Methylene C(sp3)-H Arylation of Masked Aliphatic Alcohols".
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 7783.

255. Alastair N. Herron, Dongxin Liu, Guoqin Xia, Jin-Quan Yu.
"δ-C-H Mono- and Dihalogenation of Alcohols".
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 2766.

254. Zhe Zhuang, Jin-Quan Yu.
"Lactonization as a general route to β-C(sp3)-H functionalization".
Nature 2020, 577, 656.

2019

253. Jin-Feng Yu, Jian-Jun Li, Peng Wang, Jin-Quan Yu.
"Cu-Mediated Amination of (Hetero)Aryl C-H bonds with NH Azaheterocycles".
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 18141.

252. Erik A. Romero, Gang Chen, Milan Gembicky, Rodolphe Jazzar, Jin-Quan Yu, Guy Bertrand.
"Understanding the Activity and Enantioselectivity of Acetyl Protected Aminoethyl Quinoline Ligands in Palladium-Catalyzed β-C(sp3)-H Bond Arylation Reactions".
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 16726.

251. Keita Tanaka, William R. Ewing, Jin-Quan Yu.
"Hemilabile Benzyl Ether Enables γ-C(sp3)-H Carbonylation and Olefination of Alcohols".
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 15494.

250. Luo-Yan Liu, Jennifer X. Qiao, Kap-Sun Yeung, William R. Ewing, Jin-Quan Yu.
"meta C-H Arylation of Electron-Rich Arenes: Reversing the Conventional Site Selectivity".
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 14870.

249. Yan-Shang Kang, Ping Zhang, Min-Yan Li, You-Ke Chen, Hua-Jin Xu, Jing Zhao, Wei-Yin Sun, Jin-Quan Yu and Yi Lu.
"Ligand-Promoted Rh(III)-Catalyzed Thiolation of Benzamides with a Broad Disulfide Scope".
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 9099.

248. Ming Shang, Karla S. Feu, Julien C. Vantourout, Lisa M. Barton, Heather L. Osswald, Nobutaka Kato, Kerstin Gagaring, Case W. McNamara, Gang Chen, Liang Hu, Shengyang Ni, Paula Fernandez-Canelas, Miao Chen, Rohan R. Merchant, Tian Qin, Stuart L. Schreiber, Bruno Melillo, Jin-Quan Yu, and Phil S. Baran.
"Modular, stereocontrolled C(β)-H/C(α)-C activation of alkyl carboxylic acids".
PNAS. 2019, 116, 8721.

247. Michal S Andra, Lukas Schifferer, Corina Pollok, Christian Merten, Lukas J Goossen, Jin-Quan Yu.
"Enantio-and Diastereoswitchable C-H Arylation of Methylene Groups in Cycloalkanes".
Chem. Eur. J. 2019, 25, 8503.

246. Hui Xu, Min Liu, Ling-Jun Li, Ya-Fang Cao, Jin-Quan Yu and Hui-Xiong Dai.
"Palladium-Catalyzed Remote meta-C-H Bond Deuteration of Arenes Using a Pyridine Template".
Org. Lett. 2019, 21, 4887.

245. Hojoon Park, Yang Li, Jin-Quan Yu.
"Utilizing Carbonyl-Coordination of Native Amides for Pd-catalyzed C(sp3)-H Olefination".
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 11424.

244. Guoqin Xia, Jiang Weng, Luoyan Liu, Pritha Verma, Ziqi Li and Jin-Quan Yu.
"Reversing conventional site-selectivity in C(sp3)-H bond activation".
Nature Chemistry 2019, 11, 571.

• Highlighted on C&EN News [Link]

243. Xiao-Yue Chen,Yichen Wu, Jian Zhou, Peng Wang, and Jin-Quan Yu.
"Synthesis of β-Arylethenesulfonyl Fluoride via Pd-Catalyzed Nondirected C-H Alkenylation".
Org. Lett. 2019, 21, 1426.

242. Minghong Li, Ming Shang, Hui Xu, Xing Wang, Hui-Xiong Dai, and Jin-Quan Yu.
"Remote Para-C-H Acetoxylation of Electron-Deficient Arenes".
Org. Lett. 2019, 21, 540.

241. Jiancong Xu, Jingjing Chen, Feng Gao, Shuguang Xie, Xiaohua Xu, Zhong Jin and Jin-Quan Yu.
"Sequential Functionalization of meta-C-H and ipso-C-O Bonds of Phenols".
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 1903.

240. Hua-Jin Xu, Yan-Shang Kang, Hang Shi, Ping Zhang, You-Ke Chen, Bing Zhang, Zhi-Qiang Liu, Jing Zhao, Wei-Yin Sun , Jin-Quan Yu , and Yi Lu.
"Rh(III)-Catalyzed meta-C-H Alkenylation with Alkynes".
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 76.

239. Luo-Yan Liu, Kap-Sun Yeung, Jin-Quan Yu.
"Ligand-Promoted Non-Directed C-H Cyanation of Arenes".
Chem. Eur. J. 2019, 25, 2199.

238. Liang Hu, Peng-Xiang Shen, Qian Shao, Kai Hong, Jennifer X. Qiao and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C(sp3)-H Activation/Cross-Coupling Reactions of Free Carboxylic Acids".
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 11, 2134.

2018

237. Wei-Jun Kong, Qian Shao, Ming-Hong Li, Zeng-Le Zhou, Hui Xu, Hui-Xiong Dai, and Jin-Quan Yu.
"Copper-Mediated Diastereoselective C-H Thiolation of Ferrocenes".
Organometallics. 2018, 37, 2832.

236. Yan-Qiao Chen, Zhen Wang, Yongwei Wu, Steven R. Wisniewski, Jennifer X. Qiao, William R. Ewing, Martin D. Eastgate and Jin-Quan Yu.
"Overcoming the Limitations of γ, and δ-C-H Arylation of Amines through Ligand Development".
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 17884.

235. Hojoon Park, Nikita Chekshin, Peng-Xiang Shen and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled, Palladium-Catalyzed β-C(sp3)-H Arylation of Weinreb Amides".
ACS Catal. 2018, 8, 9292.

234. Zhe Zhuang, Chang-Bin Yu, Gang Chen, Qing-Feng Wu, Yi Hsiao, Candice L. Joe, Jennifer X. Qiao, Michael A. Poss and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled β-C(sp3)-H Olefination of Free Carboxylic Acids".
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 10363.

233. Marcus E. Farmer, Peng Wang, Hang Shi and Jin-Quan Yu.
"Palladium-Catalyzed meta-C-H Functionalization of Masked Aromatic Aldehydes".
ACS Catal. 2018, 8, 7362.

232. Hang Shi, Alastair N. Herron, Ying Shao, Qian Shao and Jin-Quan Yu.
"Enantioselective remote meta-C-H arylation and alkylation via a chiral transient mediator".
Nature 2018, 558, 581.

231. Hojoon Park, Pritha Verma, Kai Hong and Jin-Quan Yu.
"Controlling Pd(IV) reductive elimination pathways enables Pd(II)-catalysed enantioselective C(sp3)-H fluorination".
Nature Chemistry 2018, 10, 755.

230. Lin-Lin Xu, Xing Wang, Biao Ma, Ming-Xing Yin, Hai-Xia Lin, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Copper mediated C-H amination with oximes: en route to primary anilines".
Chem. Sci. 2018, 9, 5160.

229. Peng-Xiang Shen, Liang Hu, Qian Shao, Kai Hong, and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C(sp3)-H Arylation of Free Carboxylic Acids".
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 6545.

228. Qian Shao, Qing-Feng Wu, Jian He and Jin-Quan Yu.
"Enantioselective γ-C(sp3)-H Activation of Alkyl Amines via Pd(II)/Pd(0) Catalysis".
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5322.

227. Ru-Yi Zhu, Zi-Qi Li, Han Seul Park, Chris H. Senanayake and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled γ-C(sp3)-H Activation of Ketones".
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 3564.

226. Tyler G. Saint-Denis, Ru-Yi Zhu, Gang Chen, Qing-Feng Wu and Jin-Quan Yu.
"Enantioselective C(sp3)-H bond activation by chiral transition metal catalysts".
Science 2018, 359, 759.

225. Qing-Feng Wu, Xiao-Bing Wang, Peng-Xiang Shen and Jin-Quan Yu.
"Enantioselective C-H Arylation and Vinylation of Cyclobutyl Carboxylic Amides".
ACS Catal. 2018, 8, 2577.

224. Guoqiang Yang, Dajian Zhu, Peng Wang, Ri-Yuan Tang and Jin-Quan Yu.
"Remote C-H Activation of Various N-Heterocycles Using a Single Template".
Chem. Eur. J. 2018, 24, 3434.

• In memory of Ronald Breslow

223. Zhong Jin, Ling Chu, Yan-Qiao Chen and Jin-Quan Yu.
"Pd-Catalyzed Remote Meta-C-H Functionalization of Phenylacetic Acids Using a Pyridine Template".
Org. Lett. 2018, 20, 425.

222. David E. Hill, Qing-lan Pei, En-xuan Zhang, James R. Gage, Jin-Quan Yu and Donna G. Blackmond.
"A General Protocol for Addressing Speciation of the Active Catalyst Applied to Ligand-Accelerated Enantioselective C(sp3)-H Bond Arylation".
ACS Catal. 2018, 8, 1528.

221. Brandon E. Haines, Jin-Quan Yu and Djamaladdin G. Musaev.
"The mechanism of directed Ni(II)-catalyzed C-H iodination with molecular iodine".
Chem. Sci. 2018, 9, 1144.

220. Wei-Jun Kong, Xingrong Chen, Mingming Wang, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Rapid Syntheses of Heteroaryl-Substituted Imidazo[1,5-a]indole and Pyrrolo[1,2-c]imidazole via Aerobic C2-H Functionalizations".
Org. Lett. 2018, 20, 284.

219. Ming-Zhu Lu, Xing-Rong Chen, Hui Xu, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Ligand-enabled ortho-C-H olefination of phenylacetic amides with unactivated alkenes".
Chem. Sci. 2018, 9, 1311.

218. Yoonsu Park, Zachary L. Niemeyer, Jin-Quan Yu and Matthew S. Sigman.
"Quantifying Structural Effects of Amino Acid Ligands in Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C-H Functionalization Reactions".
Organometallics 2018, 37, 203.

2017

217. David E. Hill, Katherine L. Bay, Yun-Fang Yang, R. Erik Plata, Ryosuke Takise, K. N. Houk, Jin-Quan Yu, and Donna G. Blackmond.
"Dynamic Ligand Exchange as a Mechanistic Probe in Pd-Catalyzed Enantioselective C-H Functionalization Reactions Using Monoprotected Amino Acid Ligands".
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 18500.

216. Peng Wang, Pritha Verma, Guoqin Xia, Jun Shi, Jennifer X. Qiao, Shiwei Tao, Peter T. W. Cheng, Michael A. Poss, Marcus E. Farmer, Kap-Sun Yeung and Jin-Quan Yu.
"Ligand-accelerated non-directed C-H functionalization of arenes".
Nature 2017, 551, 489.

• Highlighted on Nature News and Views [Link]

215. Yun-Fang Yang, Xin Hong, Jn-Quan Yu and K. N. Houk.
"Experimental-Computational Synergy for Selective Pd(II)-Catalyzed C-H Activations of Aryl and Alkyl Groups".
Acc. Chem. Res. 2017, 50, 2853.

214. Yong-Qing Huang, Yue Zhao, Peng Wang, Taka-aki Okamura, Brian N. Laforteza, Yi Lu, Wei-Yin Sun and Jin-Quan Yu.
"One-pot synthesis of imidazolinium salts via the ring opening of tetrahydrofuran".
Dalton Trans. 2017, 46, 12430.

213. Caroline B. Hoyt, Li-Chen Lee, Jian He, Jin-Quan Yu, Christopher W. Jones.
"Selective C(sp3)-H Monoarylation Catalyzed by a Covalently Cross-Linked Reverse Micelle-Supported Palladium Catalyst".
Adv. Synth. Catal. 2017, 359, 3611.

212. Ru-Yi Zhu, Luo-Yan Liu, Han Seul Park, Kai Hong, Yongwei Wu, Chris H. Senanayake, and Jin-Quan Yu.
"Versatile Alkylation of (Hetero)Aryl Iodides with Ketones via β-C(sp3)-H Activation".
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 16080.

211. Qing-Lan Pei, Guan-Da Che, Ru-Yi Zhu, Jian He, Jin-Quan Yu.
"An Epoxide-mediated Deprotection Method for Acidic Amide Auxiliary".
Org. Lett. 2017, 19, 5860.

210. Qian Shao, Jian He, Qing-Feng Wu, and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled γ-C(sp3)-H Cross-Coupling of Nosyl-Protected Amines with Aryl- and Alkylboron Reagents".
ACS Catal. 2017, 7, 7777.

209. Kai Hong, Hojoon Park, Jin-Quan Yu.
"Methylene C(sp3)-H Arylation of Aliphatic Ketones Using a Transient Directing Group".
ACS Catal. 2017, 7, 6938.

208. Ru-Yi Zhu, Luo-Yan Liu and Jin-Quan Yu.
"Highly Versatile β-C(sp3)-H Iodination of Ketones Using a Practical Auxiliary".
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 12394.

207. Lizhen Fang, Tyler G. Saint-Denis, Buck L. H. Taylor, Seth Ahlquist, Kai Hong, Sai Sai Liu, LiLi Han, K. N. Houk, Jin-Quan Yu.
"Experimental and Computational Development of a Conformationally Flexible Template for the Meta-C-H Functionalization of Benzoic Acids".
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 10702.

206. Tao Liu, Jennifer X Qiao, Michael A Poss and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed Site-Selective C(sp3)-H Alkynylation of Oligopeptides: A Linchpin Approach for Oligopeptide-Drug Conjugation".
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10924.

205. Brandon E. Haines, Jin-Quan Yu and Djamaladdin G. Musaev.
"Enantioselectivity Model for Pd-Catalyzed C–H Functionalization Mediated by the Mono-N-protected Amino Acid (MPAA) Family of Ligands".
ACS Catal. 2017, 7, 4344.

204. R. Erik Plata, David E. Hill, Brandon E. Haines, Djamaladdin G. Musaev, Ling Chu, David P. Hickey, Matthew S. Sigman, Jin-Quan Yu and Donna G. Blackmond.
"A Role for Pd(IV) in Catalytic Enantioselective C-H Functionalization with Monoprotected Amino Acid Ligands under Mild Conditions".
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 9238.

203. Yun-Fang Yang, Gang Chen, Xin Hong, Jin-Quan Yu and K. N. Houk.
"The Origins of Dramatic Differences in Five-Membered vs Six-Membered Chelation of Pd(II) on Efficiency of C(sp3)-H Bond Activation".
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 8514.

202. Anh T. Tran and Jin-Quan Yu.
"Practical Alkoxythiocarbonyl Auxiliaries for Ir(I)-Catalyzed C-H Alkylation of Azacycles".
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10530.

201. Huai-Wei Wang, Yi Lu, Bing Zhang, Jian He, Hua-Jin Xu, Yan-Shang Kang, Wei-Yin Sun and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Promoted Rhodium(III)-Catalyzed ortho-C-H Amination with Free Amines".
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 7449.

200. Guolin Cheng, Peng Wang and Jin-Quan Yu.
"Meta-C-H Arylation and Alkylation of Benzylsulfonamide Enabled by a Pd(II)/Isoquinoline Catalyst".
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 8183.

Our 200th paper happens to be on C-H functionalization of an important pharmacophore!

199. Gen-Cheng Li, Peng Wang, Marcus E. Farmer and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Auxiliary-Free Meta-C-H Arylation of Phenylacetic Acids".
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 6874.

198. Jian He, Masayuki Wasa, Kelvin S. L. Chan, Qian Shao and Jin-Quan Yu.
"Palladium-Catalyzed Alkyl C-H Bond Activation".
Chem. Rev. 2017, 117, 8754.

197. Ru-Yi Zhu, Tyler G. Saint-Denis, Ying Shao, Jian He, Joshua D. Sieber, Chris H. Senanayake and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Pd(II)-Catalyzed Bromination and Iodination of C(sp3)-H Bonds".
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5724.

196. Ming Shang, Ming-Ming Wang, Tyler G. Saint-Denis, Ming-Hong Li, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Cu-Mediated Late-Stage Functionalization of Heterocycle-Containing Molecules".
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 5317.

195. Zhipeng Zhang, Keita Tanaka and Jin-Quan Yu.
"Remote site-selective C-H activation directed by a catalytic bifunctional template".
Nature 2017, 543, 538.

• Highlighted on C&EN News [Link]
Click for a real example of "shot from behind the goal"

194. Peng Wang, Marcus E. Farmer and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Promoted Meta-C-H Functionalization of Benzylamines".
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 5125.

193. Jian He, Qian Shao, Qingfeng Wu and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C(sp3)-H Borylation".
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 3344.

192. Qing-Feng Wu, Peng-Xiang Shen, Jian He, Xiao-Bing Wang, Forrest Zhang, Qian Shao, Ru-Yi Zhu, Claudio Mapelli, Jennifer X. Qiao, Michael A. Poss, Jin-Quan Yu.
"Formation of α-chiral centers by asymmetric β-C(sp3)-H arylation, alkenylation, and alkynylation".
Science 2017, 355, 499.

• For a great insight on how this technology can be used to introduce the magic methyl group asymmetrically, see [Link]

191. Hua-Jin Xu, Yi Lu, Marcus E. Farmer, Huai-Wei Wang, Dan Zhao, Yan-Shang Kang, Wei-Yin Sun, Jin-Quan Yu.
"Rh(III)-Catalyzed Meta-C-H Olefination Directed by a Nitrile Template".
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 2200.

190. Xi-Hai Liu, Hojoon Park, Jun-Hao Hu, Yan Hu, Qun-Liang Zhang, Bao-Long Wang, Bing Sun, Kap-Sun Yeung, Fang-Lin Zhang and Jin-Quan Yu.
"Diverse ortho-C(sp2)-H Functionalization of Benzaldehydes using Transient Directing Groups".
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 888.

189. Haiyan Fu, Peng-Xiang Shen, Jian He, Fanglin Zhang, Suhua Li, Peng Wang, Tao Liu and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Alkynylation of C(sp3)-H Bonds with Pd(II) Catalysts".
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 1873.

188. Gang Chen, Zhe Zhuang, Gen-Cheng Li, Tyler G. Saint-Denis, Yi Xiao, Candice L. Joe and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled β-C-H Arylation of α-Amino Acids Without Installing Exogenous Directing Groups".
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 1506.

187. Tao Liu, Michael C. Myers and Jin-Quan Yu.
"Copper-Catalyzed Bromination of C(sp3)-H Bonds Distal to Functional Groups".
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 306.

186. Ming Shang, Qian Shao, Shang-Zheng Sun, Yan-Qiao Chen, Hui-Xiong Dai, and Jin-Quan Yu.
"Identification of Monodentate Oxazoline as a Ligand for Copper-Promoted ortho-C-H Hydroxylation and Amination".
Chem. Sci. 2017, 8, 1469.

185. Pankaj Jain, Pritha Verma, Guoqin Xia and Jin-Quan Yu.
"Enantioselective amine alfa-functionalization via palladium-catalysed C-H arylation of thioamides".
Nature Chemistry 2017, 9, 140.

184. Qiuping Ding, Shengqing Ye, Guolin Cheng, Peng Wang, Marcus E. Farmer and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled meta-Selective C-H Arylation of Nosyl-Protected Phenethylamines, Benzylamines, and 2-Aryl Anilines".
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 417.

2016

183. Hang Shi, Peng Wang, Shin Suzuki, Marcus E. Farmer and Jin-Quan Yu.
"Ligand Promoted meta-C-H Chlorination of Anilines and Phenols".
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 14876.

182. Yongwei Wu, Yan-Qiao Chen, Tao Liu, Martin D. Eastgate and Jin-Quan Yu.
"Pd-catalyzed γ-C(sp3)-H Arylation of Free Amines Using a Transient Directing Group".
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 14554.

181. Peng Wang, Gen-Cheng Li, Pankaj Jain, Marcus E. Farmer, Jian He, Peng-Xiang Shen, and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Promoted Meta-C-H Amination and Alkynylation".
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 14092.

180. Gang Chen, Wei Gong, Zhe Zhuang, Michal S. Andra, Yan-Qiao Chen, Xin Hong, Yun-Fang Yang, Tao Liu, K. N. Houk and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Accelerated Enantioselective Methylene C(sp3)-H Bond Activation".
Science 2016, 353, 1023.

• Highlighted on C&EN News [Link]

179. Raul A. Leal, Caroline Bischof, Youjin V. Lee, Shota Sawano, Christopher C. McAtee, Luke N. Latimer, Zachary N. Russ, John E. Dueber, Jin-Quan Yu and Richmond Sarpong.
"Application of a Palladium-Catalyzed C-H Functionalization/Indolization Method to Syntheses of cis-Trikentrin A and Herbindole B".
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 11824.

178. Ru-Yi Zhu, Marcus E. Farmer, Yan-Qiao Chen and Jin-Quan Yu.
"A Simple and Versatile Amide Directing Group for C-H Functionalizations".
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 10578.

177. Peng Wang, Marcus E. Farmer, Xing Huo, Pankaj Jain, Peng-Xiang Shen, Mette Ishoey, James E. Bradner, Steven R. Wisniewski, Martin D. Eastgate and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Promoted Meta-C-H Arylation of Anilines, Phenols, and Heterocycles".
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 9269.

176. Kai-Jiong Xiao, Ling Chu, Gang Chen and Jin-Quan Yu.
"Kinetic Resolution of Benzylamines via Palladium(II)-Catalyzed C-H Cross-Coupling".
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 7796.

175. T. Aaron Bedell, Graham A. B. Hone, Damien Valette, Jin-Quan Yu, Huw M. L. Davies and Prof. Erik J. Sorensen.
"Rapid Construction of a Benzo-Fused Indoxamycin Core Enabled by Site-Selective C-H Functionalizations".
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 8270.

174. Li-Chen Lee, Jian He, Jin-Quan Yu and Christopher W. Jones.
"Functionalized Polymer-Supported Pyridine Ligands for Palladium-Catalyzed C(sp3)-H Arylation".
ACS Catal. 2016, 6, 5245.

173. Huai-Wei Wang, Pei-Pei Cui, Yi Lu, Wei-Yin Sun, and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Promoted Rh(III)-Catalyzed Coupling of Aryl C-H Bonds with Arylboron Reagents".
J. Org. Chem. 2016, 81, 3416.

172. Weibo Yang, Shengqing Ye, Yvonne Schmidt, Dean Stamos and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Promoted C(sp3)-H Olefination en Route to Multi-functionalized Pyrazoles".
Chem. Eur. J. 2016, 22, 7059.

171. Shengqing Ye, Weibo Yang, Timothy Coon, Dewey Fanning, Tim Neubert, Dean Stamos and Jin-Quan Yu.
"N-Heterocyclic Carbene Ligand-Enabled C(sp3)-H Arylation of Piperidine and Tetrahydropyran Derivatives".
Chem. Eur. J. 2016, 22, 4748.

170. Suhua Li, Ru-Yi Zhu, Kai-Jiong Xiao and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Arylation of γ-C-H Bonds".
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 4317.

169. Wei-Jun Kong, Yue-Jin Liu, Hui Xu, Yan-Qiao Chen, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Pd-Catalyzed a-Selective C-H Functionalization of Olefins: En Route to 4-Imino-b-Lactams".
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2146.

168. Fang-Lin Zhang, Kai Hong, Tuan-Jie Li, Hojoon Park and Jin-Quan Yu.
"Functionalization of C(sp3)-H bonds using a transient directing group".
Science 2016, 351, 252.

167. Kai-jiong Xiao, Ling Chu and Jin-Quan Yu.
"Enantioselective C-H Olefination of α-Hydroxy and α-Amino Phenylacetic Acids by Kinetic Resolution".
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 2856.

166. Jian He, Heng Jiang, Ryosuke Takise, Ru-Yi Zhu, Gang Chen, Hui-Xiong Dai, T. G. Murali Dhar, Jun Shi, Hao Zhang, Peter T. W. Cheng and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Promoted Borylation of C(sp3)-H Bonds with Pd(II) Catalysts".
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 785.

165. Heng Jiang, Jian He, Tao Liu and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled γ-C(sp3)-H Olefination of Amines: En Route to Pyrrolidines".
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2055.

164. Guo-Lin Gao, Wujiong Xia, Pankaj Jain and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed C3-Selective Arylation of Pyridine with (Hetero)arenes".
Org. Lett. 2016, 18, 744.

2015

163. Tetsuya Toba, Yi Hu, Anh T. Tran, and Jin-Quan Yu.
"b-C(sp3)-H Arylation of a-Hydroxy Acid Derivatives Utilizing Amino Acid as a Directing Group".
Org. Lett. 2015, 17, 5699.

162. Brandon E. Haines, John F. Berry, Jin-Quan Yu and Djamaladdin G. Musaev.
"Factors Controlling Stability and Reactivity of Dimeric Pd(II) Complexes in C-H Functionalization Catalysis".
ACS Catal. 2015, 17, 5699.

161. Ling Chu, Ming Shang, Keita Tanaka, Qinghao Chen, Natalya Pissarnitski, Eric Streckfuss, and Jin-Quan Yu.
"Remote Meta-C-H Activation Using a Pyridine-Based Template: Achieving Site-Selectivity via the Recognition of Distance and Geometry".
ACS Cent. Sci. 2015, 1, 394.

• Highlighted on ACS Central Science [Link]

160. Jillian E. Spangler, Yoshihisa Kobayashi, Pritha Verma, Dong-Hui Wang and Jin-Quan Yu.
"α-Arylation of Saturated Azacycles and N-Methylamines via Palladium(II)-catalyzed C(sp3)-H Coupling".
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 11876.

159. Peng-Xiang Shen, Xiao-Chen Wang, Peng Wang, Ru-Yi Zhu and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Meta-C-H Alkylation and Arylation Using A Modified Norbornene".
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 11574.

158. Shang-Zheng Sun, Ming Shang, Hong-Li Wang, Hai-Xia Lin, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Cu(II)-mediated C(sp2)-H Hydroxylation".
J. Org. Chem. 2015, 80, 8843.

157. Julong Jiang, Jin-Quan Yu and Keiji Morokuma.
"Mechanism and Stereoselectivity of Directed C(sp3)-H Activation and Arylation Catalyzed by Pd(II) with Pyridine Ligand and Trifluoroacetate: A Computational Study".
ACS Catal. 2015, 5, 3648.

156. Guolin Cheng, Tuanjie Li and Jin-Quan Yu.
"Practical Pd(II)-catalyzed C-H Alkylation with Epoxides: One-step Syntheses of 3,4-Dihydroisocoumarins".
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 10950.

155. Hui Xu, Ming Shang, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Controlled para-Selective C-H Arylation of Mono-substituted Arenes".
Org. Lett. 2015, 17, 3830.

154. Navid Dastbaravardeh, Tetsuya Toba, Marcus Farmer and Jin-Quan Yu.
"Mono-Selective ortho-C-H Functionalizations of Mandelic Acid and α-Phenylglycine".
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9877.

153. Brandon E. Haines, Huiying Xu, Pritha Verma, Xiao-Chen Wang, Jin-Quan Yu and Djamaladdin G. Musaev.
"Mechanistic Details of the Pd(II)-Catalyzed C-H Iodination by Iodine Molecule: Oxidative Addition vs Electrophilic Cleavage".
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9022.

152. Brian N. Laforteza, Kelvin S. L. Chan and Jin-Quan Yu.
"Enantioselective ortho-C-H Cross-Coupling of Diarylmethylamines with Organoborons".
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 11143.

151. Ru-Yi Zhu, Keita Tanaka, Gen-Cheng Li, Jian He, Hai-Yan Fu, Su-Hua Li and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Stereoselective b-C(sp3)-H Fluorination: Synthesis of Unnatural Enantiopure anti-b-Fluoro-a-amino Acids".
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 7067.

150. Gui-Juan Cheng, Ping Chen, Tian-Yu Sun, Xinhao Zhang, Jin-Quan Yu and Yun-Dong Wu.
"A Combined IM-MS/DFT Study on Pd(MPAA)-Catalyzed Enantioselective C-H Activation: Relay of Chirality through a Rigid Framework".
Chem. Eur. J. 2015, 21, 11180.

149. Tao Liu, Tian-Sheng Mei and Jin-Quan Yu.
"γ, δ, ε-C(sp3)-H Functionalization through A Directed Radical H-Abstraction".
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 5871.

148. Keary M. Engle, Navid Dastbaravardeh, Peter S. Thuy-Boun, DongHui Wang, Aaron C. Sather and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Accelerated ortho-C-H Olefination of Phenylacetic Acids".
Org. Synth. 2015, 92, 58.

147. Jian He, Toshihiko Shigenari and Jin-Quan Yu.
"Palladium(0)/PAr3-Catalyzed Intermolecular Amination of C(sp3)-H Bonds: Synthesis of b-Amino Acids".
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 6545.

146. Jian He, Ryosuke Takise, Haiyan Fu, Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Cross-Coupling of C(sp3)-H Bonds with Arylsilanes".
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4618.

145. Gang Li, Li Wan, Guofu Zhang, Dasheng Leow, Jillian Spangler and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed C-H Functionalizations Directed by Distal Weakly Coordinating Functional Groups".
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4391.

144. Xiao-Chen Wang, Wei Gong, Li-Zhen Fang, Ru-Yi Zhu, Suhua Li, Keary M. Engle and Jin-Quan Yu.
"Ligand-enabled meta-C-H activation using a transient mediator".
Nature 2015, 519, 334.

143. Gang Chen, Toshihiko Shigenari, Pankaj Jain, Zhipeng Zhang, Zhong Jin, Jian He, Suhua Li, Claudio Mapelli, Michael M. Miller, Michael A. Poss, Paul M. Scola, Kap-Sun Yeung and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled β-C-H Arylation of α-Amino Acids Using a Simple and Practical Auxiliary".
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 3338.

142. Kelvin S. L. Chan, Hai-Yan Fu and Jin-Quan Yu.
"Palladium(II)-Catalyzed Highly Enantioselective C-H Arylation of Cyclopropylmethylamines".
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 2042.

141. Yi Lu, Huai-Wei Wang, Jillian E. Spangler, Kai Chen, Pei-Pei Cui, Yue Zhao, Wei-Yin Sun and Jin-Quan Yu.
"Rh(III)-catalyzed C-H olefination of N-pentafluoroaryl benzamides using air as the sole oxidant".
Chem. Sci. 2015, 6, 1923.

140. Dajian Zhu, Guoqiang Yang, Jian He, Ling Chu, Gang Chen, Wei Gong, Ke Chen, Martin D. Eastgate and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Promoted ortho-C-H Amination with Pd Catalysts".
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 2497.

139. Weibo Yang, Shengqing Ye, Dewey Fanning, Timothy Coon, Yvonne Schmidt, Paul Krenitsky, Dean Stamos and Jin-Quan Yu.
"Orchestrated Triple C-H Activation Reactions Using Two Directing Groups: Rapid Assembly of Complex Pyrazoles".
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 2501.

138. Youqian Deng and Jin-Quan Yu.
"Remote meta-C-H Olefination of Phenylacetic Acids Directed by a Versatile U-Shaped Template".
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 888.

2014

137. Yue-Jin Liu,Hui Xu, Wei-Jun Kong, Ming Shang, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Overcoming the limitations of directed C-H functionalizations of heterocycles".
Nature 2014, 515, 389.

136. Ling Chu, Kai-Jiong Xiao and Jin-Quan Yu.
"Room-temperature enantioselective C-H iodination via kinetic resolution".
Science 2014, 346, 451.

• Featured in TSRI News & Views [Link]

135. Jin-Quan Yu.
"Directed C-H Activation Reactions of Synthetically Versatile Substrates: A Journey to Practicality".
Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 1393.

• Commentaries

134. Ming Shang, Shang-Zheng Sun, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Cu(OAc)2-Catalyzed Coupling of Aromatic C-H Bonds with Arylboron Reagents".
Org. Lett. 2014, 16, 5666.

133. Wei Gong, Guofu Zhang, Tao Liu, Ramesh Giri and Jin-Quan Yu.
"Site-Selective C(sp3)-H Functionalization of Di-, Tri-, and Tetrapeptides at the N-Terminus".
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 16940.

132. Ru-Yi Zhu, Jian He and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Promoted Alkylation of C(sp3)-H and C(sp2)-H Bonds".
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 13194.

131. Ming Shang, Hong-Li Wang, Shang-Zheng Sun, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Cu(II)-Mediated Ortho C-H Alkynylation of (Hetero)Arenes with Terminal Alkynes".
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11590.

130. Guoqiang Yang, Petra Lindovska, Dajian Zhu, Justin Kim, Peng Wang, Ri-Yuan Tang, Mohammad Movassaghi and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed meta-C-H Olefination, Arylation, and Acetoxylation of Indolines Using a U-Shaped Template".
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 10807.

129. Ming Shang,Shang-Zheng Sun, Hong-Li Wang, Brian N. Laforteza, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Exceedingly Fast Copper(II)-Promoted ortho C-H Trifluoromethylation of Arenes using TMSCF3".
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 10439.

128. Youqian Deng, Wei Gong, Jian He and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Enabled Triple C-H Activation Reactions: One-Pot Synthesis of Diverse 4-Aryl-2-quinolinones from Propionamides".
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6692.

127. Kai-Jiong Xiao, David W. Lin, Motofumi Miura, Ru-Yi Zhu, Wei Gong, Masayuki Wasa and Jin-Quan Yu.
"Palladium(II)-Catalyzed Enantioselective C(sp3)-H Activation Using a Chiral Hydroxamic Acid Ligand".
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8138.

126. Suhua Li, Gang Chen, Chen-Guo Feng, Wei Gong and Jin-Quan Yu.
"Ligand-enabled γ-C-H Olefination and Carbonylation: Construction of β-Quaternary Carbon Centers".
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 5267.

125. Erik L. Regalado, Marisa C. Kozlowski, John M. Curto, Tobias Ritter, Michael G. Campbell, Anthony R. Mazzotti, Bruce C. Hamper, Christoph er D. Spilling, Michael P. Mannino, Li Wan, Jin-Quan Yu, Jinchu Liu and Christopher J. Welch.
"Support of academic synthetic chemistry using separation technologies from the pharmaceutical industry".
Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 2161.

124. Jian He, Suhua Li, Youqian Deng, Haiyan Fu, Brian N. Laforteza, Jillian E. Spangler, Anna Homs and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Controlled C(sp3)-H Arylation and Olefination in Syntheses of Unnatural Chiral a-Amino Acids".
Science 2014, 343, 1216.

• Highlighted on the Academic Minute [Link]

123. Riyuan Tang, Gang Li and Jin-Quan Yu.
"Conformation-Induced Remote meta-C-H Activation of Amines".
Nature 2014, 507, 215.

122. Ming Shang, Shang-Zheng Sun, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Cu(II)-Mediated C-H Amidation and Amination of Arenes: Exceptional Compatibility with Heterocycles".
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 3354.

121. Kelvin S. L. Chan, Masayuki Wasa, Ling Chu, Brian N. Laforteza, Masanori Miura and Jin-Quan Yu.
"Ligand-enabled cross-coupling of C(sp3)-H bonds with arylboron reagents via Pd(II)/Pd(0) catalysis".
Nature Chemistry 2014, 6, 146.

120. Gui-Juan Cheng, Yun-Fang Yang, Peng Liu, Ping Chen, Tian-Yu Sun, Gang Li, Xinhao Zhang, K. N. Houk, Jin-Quan Yu and Yun-Dong Wu.
"Role of N-Acyl Amino Acid Ligands on Pd(II)-Catalyzed Remote C–H Activation of Tethered Arenes".
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 894.

119. Harit U. Vora, Anthony P. Silvestri, Casper J. Engelin and Jin-Quan Yu.
"Rhodium(II)-Catalyzed Non-Directed Oxidative Alkenylation of Arenes: Arene Loading At One Equivalent".
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2683.

118. Yun-Fang Yang, Gui-Juan Cheng, Peng Liu, Dasheng Leow, Tian-Yu Sun, Ping Chen, Xinhao Zhang, Jin-Quan Yu, Yun-Dong Wu and K. N. Houk.
"Palladium-Catalyzed meta-Selective C-H Bond Activation with a Nitrile-Containing Template: A Computational Study on Mechanism and Origins of Selectivity".
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 344.

117. Sandy Ma, Giorgio Villa, Peter S. Thuy-Boun, Anna Homs and Jin-Quan Yu.
"Pd-Catalyzed ortho-Selective C-H Deuteration of Arenes: Evidence for Superior Reactivity of Weakly Coordinated Palladacycles".
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 734.

2013

116. Li Wan, Navid Dastbaravardeh, Gang Li and Jin-Quan Yu.
"Cross-Coupling of Remote meta-C-H Bonds Directed by a U-Shaped Template".
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 18056.

115. Ling Chu, Xiao-Chen Wang, Curtis E Moore, Arnold L. Rheingold and Jin-Quan Yu.
"Pd-catalyzed Enantioselective C-H Iodination: Asymmetric Synthesis of Chiral Diarylmethylamines".
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 16344.

• Highlighted by SynFacts, 2014(10): 0046, DOI: 10.1055/s-0033-1340453 [Link]

114. Peter S. Thuy-Boun, Giorgio Villa, Devin Dang, Paul F Richardson, Shun Su and Jin-Quan Yu.
"Ligand-Accelerated ortho-C-H Alkylation of Arylcarboxylic Acids using Alkyl Boron Reagents".
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 17508.

113. Ming Shang, Shao-Hang Zeng, Shang-Zheng Sun, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu.
"Ru(II)-Catalyzed ortho-C-H Amination of Arenes and Heteroarenes at Room Temperature".
Org. Lett. 2013, 15, 5286.

112. Masanori Miura, Chen-Guo Feng, Sandy Ma, and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed Ortho-Trifluoromethylation of Benzylamines".
Org. Lett. 2013, 15, 5258.

111. Travis M. Figg, Masayuki Wasa, Jin-Quan Yu and Djamaladdin G. Musaev.
"Understanding the Reactivity of Pd0/PR3-Catalyzed Intermolecular C(sp3)-H Bond Arylation".
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 14206.

110. Xiao-Chen Wang, Yi Hu, Samuel Bonacorsi, Yang Hong, Richard Burrell, and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed C-H Iodination Using Molecular I2 as the Sole Oxidant".
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 10326.

• Highlighted on CE&N news
• Highlighted on JACS spotlight

109. Chen-Guo Feng, Mengchun Ye, Kai-Jiong Xiao, Suhua Li and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed Phosphorylation of Aryl C-H Bonds".
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 9322.

108. Tian-Sheng Mei, Dasheng Leow, Han Xiao, Brian N. Laforteza, and Jin-Quan Yu.
"Synthesis of Indolines via Pd(II)-Catalyzed Amination of C-H Bonds Using PhI(OAc)2 as the Bystanding Oxidant".
Org. Lett. 2013, 15, 3058.

107. Brandon R. Rosen, Leah R. Simke, Peter S. Thuy-Boun, Darryl D. Dixon, Jin-Quan Yu and Phil S. Baran.
"C-H Functionalization Logic Enables Synthesis of (+)-Hongoquercin A and Related Compounds".
Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 7317.

• Selected as a "VIP Paper".

106. Keary M. Engle and Jin-Quan Yu.
"Developing Ligands for Palladium(II)-Catalyzed C-H Functionalization: Intimate Dialogue between Ligand and Substrate".
J. Org. Chem. 2013, 78, 8927.

• Invited Perspective

105. Hui-Xiong Dai, Gang Li, Xing-Guo Zhang, Antonia F. Stepan, and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed ortho- or meta-C-H Olefination of Phenol Derivatives".
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 7567.

104. Hengbin Wang , Gang Li , Keary M Engle , Jin-Quan Yu , and Huw Madoc Lynn Davies.
"Sequential C-H Functionalization Reactions for the Enantioselective Synthesis of Highly Functionalized 2,3-Dihydrofurans".
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6774.

103. Mengchun Ye, Andrew Edmunds, James Morris, David Sale, Yejia Zhang and Jin-Quan Yu.
"A Robust Protocol for Pd(II)-catalyzed C-3 Arylation of (1H)Indazoles and Pyrazoles: Total Synthesis of Nigellidine Hydrobromide".
Chem. Sci. 2013, 4, 2374.

102. Jian He, Masayuki Wasa, Kelvin S. L. Chan, and Jin-Quan Yu.
"Palladium(0)-Catalyzed Alkynylation of C(sp3)-H Bonds".
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 3387.

101. Xiu-Fen Cheng, Yan Li, Yi-Ming Su, Feng Yin, Jian-Yong Wang, Jie Sheng, Harit U. Vora, Xi-Sheng Wang, and Jin-Quan Yu.
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C-H Activation/C-O Bond Formation: Synthesis of Chiral Benzofuranones".
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 1236.

2012

100. Tian-Sheng Mei, Lei Kou, Sandy Ma, Keary M. Engle, Jin-Quan Yu.
"Heterocycle Formation via Palladium-Catalyzed C-H Functionalization".
Synthesis 2012, 44, 1778.

99. Gang Li, Dasheng Leow, Li Wan and Jin-Quan Yu.
"Ether-Directed ortho-C-H Olefination with a Palladium(II)/Monoprotected Amino Acid Catalyst".
Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 52, 1247.

98. Wasa, M.; Chan, K. S. L.; Zhang, X.-G.; He, J.; Miura, M.; Yu, J. -Q..
"Ligand-Enabled Methylene C(sp3)-H Bond Activation with a Pd(II) Catalyst.".
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 18570.

97. Giri, R.; Lan, Y.; Liu, P.; Houk, K. N.; Yu, J.-Q..
"Understanding Reactivity and Stereoselectivity in Palladium-Catalyzed Diastereoselective sp3 C-H Bond Activation: Intermediate Characterization and Computational Studies.".
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 14118.

96. Zhang, X.-G.; Dai, H.-X.; Wasa, M.; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed ortho-Trifluoromethylation of Arenes and Insights into Coordination Mode of Acidic Amide Directing Groups.".
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 11948.

95. Leow, D.; Li, G.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q..
"Activation of Remote meta-C-H Bond Assisted by an End-on Template.".
Nature 2012, 486, 518.

94. Baxter, R. D.; Sale, D.; Engle, K. M.; Yu, J.-Q.; Blackmond, D. G..
"Mechanistic Rationalization of Unusual Kinetics in Pd-Catalyzed C-H Olefination.".
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 4600.

93. Dai, H.-X.; Yu, J.-Q..
"Pd-Catalyzed Oxidative ortho-C-H Borylation of Arenes.".
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 134.

92. Engle, K. M.; Mei, T.-S.; Wasa, M.; Yu, J.-Q..
"Weak Coordination as Powerful Means for Developing Broadly Useful C-H Functionalization Reactions.".
Acc. Chem. Res. 2012, 45, 788.

91. Musaev, D. G.; Kaledinm, A. L.; Shi, B. -F.; Yu, J.-Q..
"Key Mechanistic Features of Enantioselective C-H Bond Activation Reactions Catalyzed by [(Chiral Mono-N-Protected Amino Acid)-Pd(II)] Complexes.".
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 1690.

2011

90. Wasa, M.; Engle, K. M.; Lin, D. W.; Yoo, E. J.; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C-H Activation of Cyclopropanes.".
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19598.

89. Ye, M.; Gao, G.-L.; Edmunds, A. J. F.; Worthington, P. A.; Morris, J. A.; Yu, J.-Q..
"Ligand-Promoted C-3-Selective Arylation of Pyridines with Pd Catalysts: Gram-Scale Synthesis of (+/-) Preclamol.".
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19090.

88. Liu, L.; Wu, H.-C.; Yu, J.-Q..
"Improved Syntheses of Phosphine Ligands by Direct Coupling of Diarylbromophosphine with Organometallic Reagents.".
Chem. Eur. J. 2011, 17, 10828.

87. Engle, K. M.; Thuy-Boun, P. S.; Dang, M.; Yu J.-Q..
"Ligand-Accelerated Cross-Coupling of C(sp2)-H Bonds with Arylboron Reagents.".
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 18183.

86. Wasa M.; Chan, K. S. L; Yu J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed Cross-Coupling of C(sp2)-H Bonds and Aryl-, Alkyl-, and Vinyl-Boron Reagents via Pd(II)/Pd(0) Catalysis.".
Chem. Lett. 2011, 40, 1004.

• Paper in celebration of the 2010 Nobel Prize in Chemistry.

85. Wang, X.; Leow D.; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed para-Selective C-H Arylation of Monosubstituted Arenes.".
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 13864.

• The fourth most read JACS article in August 2011.

84. Chan, K. S. L; Wasa M.; Wang X.; Yu J.-Q..
"Palladium(II)-Catalyzed Selective Monofluorination of Benzoic Acids Using a Practical Auxiliary: A Weak-Coordination Approach.".
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 9081.

83. Yoo, E. J.; Ma, S.; Mei, T.-S.; Chan, K. S. L.; Yu, J.-Q..
"Pd-Catalyzed Intermolecular C-H Amination with Alkylamines.".
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7652.

• The fourth most read JACS article in July 2011.

82. Ye, M.; Gao, G.-L.; Yu, J.-Q..
"Ligand-Promoted C-3 Selective C-H Olefination of Pyridines with Pd Catalysts.".
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 6964.

• The third most read JACS article in April 2011.

81. Dai, H.-X.; Stepan, A. F.; Plummer, M. S.; Zhang, Y.-H.; Yu, J.-Q..
"Divergent C-H Functionalizations Directed by Sufonamide Pharmacophores: Late-Stage Diversification as a Tool for Drug Discovery.".
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7222.

• One of the Top 10 most read JACS articles in April 2011.

80. Wang, D.-H.; Yu, J.-Q..
"Highly Convergent Total Synthesis of (+)-Lithospermic Acid via a Late-Stage Intermolecular C-H Olefination.".
J. Am. Chem. Soc. 2011, 33, 5767.

• One of the Top 20 most read JACS articles in March 2011.
• Highlighted by SynFacts, 2011(7): 0707-0707, DOI: 10.1055/s-0030-1260491 [Link]

79. Lu, Y.; Leow, D.; Wang, X.; Engle, K. M.; Yu, J.-Q..
"Hydroxyl-Directed C-H Carbonylation Enabled by Mono-N-Protected Amino Acid Ligands: An Expedient Route to 1-Isochromanones.".
Chem. Sci. 2011, 2, 967.

• Highlighted on the Chemical Science blog [Link]
• The second most-read Chem. Sci. article in March 2011.

78. Davies, H. M. L.; Du Bois, J.; Yu, J.-Q..
"C-H Functionalization in Organic Synthesis".
Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 1855.

77. Engle, K. M.; Mei, T.-S., Wang, X.; Yu, J.-Q..
"Bystanding F+ Oxidants Enable Selective Reductive Elimination From High-Valent Metal Centers in Catalysis.".
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 1478.

2010

76. Wasa, M.; Engle, K. M.; Yu, J.-Q..
"Cross-coupling of C(sp3)-H Bonds with Organometallic Reagents via Pd(II)/Pd(0) Catalysis.".
Isr. J. Chem. 2010, 50, 605.

• An invited article for the "Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions" special issue honoring the 2010 Nobel Prize winners.
• Selected for the front cover.

75. Huang, Y.Q.; Liu, G.-X.; Zhou, X.-Y.; Okamura, T.-a.; Su, J.; Fan, J.; Sun, W.-Y.; Yu, J. J.-Q.; Ueyama, N..
"Syntheses, Crystal Structures and Properties of Silver(I) and Copper(II) Complexes with an Oxazoline-Containing Tetradentate Ligand.".
New. J. Chem. 2010, 34, 2436.

74. Yoo, E. J.; Wasa, M.; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed Carbonylation of sp3 C-H Bonds: A New Entry to 1,4-Dicarbonyl Compounds.".
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 17378.

• One of the Top 20 most read JACS articles in November 2010.
• Featured in SynForm [Link]

73. Engle, K. M.; Wang, D.-H.; Yu, J.-Q..
"Ligand-Accelerated C-H Olefination Reactions: Evidence for a Switch of Mechanism.".
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 14137.

• One of the Top 20 most read JACS articles in September 2010.
Also see Org. Synth. 2015, 92, 58-75

72. Wang, X. Lu, Y.; Dai, H.-D; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed Hydroxy-Directed C-H Activation/C-O Cyclization: Expedient Construction of Dihydrobenzofurans.".
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 12203.

• One of the Top 10 most read JACS articles in August 2010.
• Featured in SynFacts, 2010(11): 1223-1223, DOI: 10.1055/s-0030-1258837 [Link]

71. Engle, K. M.; Wang, D.-H.; Yu, J.-Q..
"Constructing Multiply Substituted Arenes Using Sequential Pd(II)-Catalyzed C-H Olefination.".
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 6169.

70. Mei, T.-S.; Wang, D.-H.; Yu, J.-Q..
"Expedient Drug Synthesis and Diversification via ortho-C-H Iodination Using Recyclable PdI2 as the Precatalyst.".
Org. Lett. 2010, 12, 3140.

• One of the Top 20 most read Org. Lett. articles in June 2010.
• Featured in SynFacts, 2010(10): 1103-1103, DOI: 10.1055/s-0030-1258072 [Link]

69. Huang, Y.-Q.; Sheng, Z.-L.; Zhou, X.-Y.; Okamura, T.-a.; Su, J.; Fan, J.; Sun, W.-Y.; Yu, J. J.-Q.; Ueyama, N..
"Metal-Organic Frameworks with Oxazoline-Containing Tripodal Liand: Structure Changes via Reaction Medium and Metal-to-Ligand Ratio.".
CrystEngComm. 2010, 12, 4328.

68. Vickers, C.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed ortho-C-H Acetoxylation of Phenylalanine and Ephedrine Derivatives with MeCOOOt-Bu/Ac2O.".
Org. Lett. 2010, 12, 2511.

• One of the Top 10 most read Org. Lett. articles in May 2010.

67. Lu, Y.; Wang, D.-H.; Engle, K. M.; Yu, J-.Q..
"Pd(II)-Catalyzed Hydroxyl-Directed C-H Olefination Enabled by Monoprotected Amino Acid Ligands.".
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 5916.

• One of the Top 10 most read JACS articles in April 2010.
• Featured in SynFacts, 2010(7): 0754-0754, DOI: 10.1055/s-0029-1220134 [Link]

66. Wasa, M.; Engle, K. M.; Yu, J-.Q..
"Pd(II)-Catalyzed Olefination of sp3 C-H Bonds.".
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 3680.

• One of the Top 20 most read JACS articles in March 2010.
• Featured in SynFacts [Link]

65. Wang, X.; Truesdale, L.; Yu, J-.Q..
"Pd(II)-Catalyzed ortho-Trifluoromethylation of Arenes Using TFA as a Promoter.".
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 3648.

• One of the Top 20 most read JACS articles in February 2010.

64. Wasa, M.; Yu, J-.Q..
"Amide-Directed Arylation of sp3 C-H Bonds using Pd(II) and Pd(0) Catalysts.".
Tetrahedron 2010, 66, 4811.

• In honor of Professor Brian Stoltz on his being awarded Tetrahedron Young Investigator Award.
• Featured in SynFacts, 2010(9): 1052-1052, DOI: 10.1055/s-0030-1257894 [Link]

63. Shi, B.-F.; Zhang, Y.-H.; Lam, J. K.; Wang, D.-H.; Yu, J-.Q..
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C-H Olefination of Diphenylacetic Acids.".
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 460.

• One of the Top 20 most read JACS articles in December 2009.
• Highlighted in Angew. Chem. Int. Ed. [Link]

62. Giri, R.; Lam, J. K.; Yu, J-.Q..
"Synthetic Applications of Pd(II)-Catalyzed C-H Carboxylation and Mechanistic Insights: Expedient Routes to Anthranilic Acids, Oxazolinones and Quinazolinones.".
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 686.

• One of the Top 20 most read JACS articles in December 2009.

61. Wasa, M.; Worrell, B. T.; Yu, J.-Q..
"Pd(0)/PR3-Catalyzed Arylation of Nicotinic Acid and Isonicotinic Acid Derivatives".
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 1275.

• Selected as a "Hot Paper."
• One of the 10 most accessed Angew. Chem. Int. Ed. articles in January 2010.

60. Wang, D.-H.; Engle, K. M.; Shi, B.-F.; Yu, J.-Q..
"Ligand-Enabled Reactivity and Selectivity in a Synthetically Versatile Aryl C-H Olefination".
Science 2010, 327, 315.

• Selected as a Science Express paper.
• Featured in C&EN News, Science & Technology, Concentrates. [Link]
• Featured in RSC's Chemistry World. [Link]
• Featured in TSRI News & Views. [Link]
• Featured in Science Daily. [Link]
• Highlighted in Angew. Chem. Int. Ed. [Link]

2009

59. Zhang, Y.-H.; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed Hydroxylation of Arenes Using 1 atm O2 or Air".
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 14654.

• Featured in C&EN News, Science & Technology, Concentrates . [Link]
• One of the Top 20 most read JACS articles in November 2009.
• Featured in SynFacts, 2010(2): 0214-0214, DOI: 10.1055/s-0029-1219057 [Link]
• Featured online at the Organic Chemistry Portal [Link]

58. Giri, R.; Shi, B.-F.; Engle, K. M.; Maugel, N.; Yu, J.-Q..
"Transition Metal-Catalyzed C-H Activation Reactions: Diastereoselectivity and Enantioselectivity".
Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 3242.

• Part of the "Rapid Formation of Molecular Complexity in Organic Synthesis" Issue
• One of the Top 10 most read Chem. Soc. Rec. articles for three consecutive months 11/09-01/10.

57. Mei, T.-S.; Wang, X.; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-catalyzed Amination of C-H Bonds Using Single-electron or Two-electron Oxidants".
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 10806.

• Featured in SynFacts, 2009(10): 1076-1076, DOI: 10.1055/s-0029-1217902 [Link]
• Featured online at the Organic Chemistry Portal [Link]

56. Wasa, M.; Engle, K. M.; Yu, J.-Q..
"Pd(0)-Catalyzed Intermolecular Arylation of sp3 C-H Bonds".
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9886.

• Featured in SynFacts, 2009(10): 1147-1147, DOI: 10.1055/s-0029-1217884 [Link]

55. Wu, H.-C.; Hamid, S. A.; Yu, J.-Q.; Spencer, J. B..
"Possible Origin of Electronic Effects in Rh(I)-Catalyzed Enantioselective Hydrogenation".
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9604.

• In memory of Professor Jonathan B. Spencer.

54. Zhang, Y.-H.; Shi, B.-F.; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed ortho-Alkylation of Benzoic Acids with Alkyl Halides".
Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 6097.

• Selected as a "Hot Paper.

53. Wang, X.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q..
"Versatile Pd(OTf)2-H2O-Catalyzed ortho-Fluorination Using NMP as a Promoter".
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 7520.

• Featured in C&EN News, Science & Technology, Concentrates. [Link]
• Featured in SynFacts, 2009(9): 1017-1017, DOI: 10.1055/s-0029-1217694 [Link]
• One of the Top 20 most read JACS articles in May 2009.

52. Zhang, Y.-H.; Shi, B.-F.; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed Olefination of Electron-Deficient Arenes Using 2,6-Dialkyl Pyridine Ligands".
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 5072.

• Featured in Science.
• Reported in C&EN News.
• Featured in ChemCatChem. [Link]
• Featured in SynFacts, 2009(7): 0785-0785, DOI: 10.1055/s-0029-1217264 [Link]
• Featured in Angew. Chem. Int. Ed. [Link]

51. Chen, X.; Dobereiner, G.; Hao, X.-S.; Giri, R.; Maugel, N.; Yu, J.-Q..
"Cu(II)-Mediated Oxidative Dimerization of 2-Phenylpyridine Derivatives".
Tetrahedron 2009, 65, 3085.

50. Chen, X.; Engle, K. M.; Wang, D.-H.; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed C-H Activation/C-C Cross-Coupling Reactions: Versatility and Practicality".
Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 5094.

• In memory of Professor Jonathan B. Spencer. • One of the 10 most accessed Angew. Chem. Int. Ed. articles for the year (06/09-05/10).

2008

49. Wang, D.-H.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q..
"Versatile Pd(II)-Catalyzed C-H Activation/Aryl鈭扐ryl Coupling of Benzoic and Phenyl Acetic Acids".
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 17676.

• Featured in SynFacts, 2009(4): 0436-0436, DOI: 10.1055/s-0028-1087822. [Link]

48. Wasa, M.; Yu, J.-Q..
"Synthesis of β, γ and δ-Lactams via Pd(II)-Catalyzed C-H Activation Reactions".
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14058.

• Featured in SynFacts, 2009(4): 0436-0436, DOI: 10.1055/s-0028-1087822. [Link]

47. Giri, R.; Yu, J.-Q..
"Synthesis of 1,2 and 1,3-dicarboxylic Acids via Pd(II)-Catalyzed Carboxylation of" Aryl and Vinyl C-H Bonds".
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14082.

• Featured in ChemCatChem. [Link]

46. Li, J.-J.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q..
"Synthesis of Indolines and Tetrahydroisoquinolines from Arylethylamines via PdII-catalyzed C-H Activation Reactions".
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 6452.

• Selected as a VIP paper.

45. Mei, T.-S.; Giri, R.; Maugel, N.; Yu, J.-Q..
"Pd-catalyzed mono-selective ortho-halogenation of C-H bonds assisted by counter cations: an orthogonal method to directed ortho-lithiation".
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 5215.

• Featured in Organic Process Research & Development. [Link] (p. 367鈭?68)

44. Shi, B.-F.; Maugel, N.; Zhang, Y.-H.; Yu, J.-Q..
"PdII-Catalyzed Enantioselective Activation of sp2 and sp3 C-H Bonds Using mono Protected Amino Acids as Chiral Ligands".
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 4882.

• Dedicated to Professor E. J. Corey on the occasion of his 80th birthday.
• Selected as a "Hot Paper" and featured on the front cover.
• Featured in C&EN News, Latest News. [Link]
• Featured in Science.
• Highlighted in Angew. Chem. Int. Ed. [Link]

43. Wang, D.-H.; Wasa, M.; Giri, R.; Yu, J.-Q..
"Pd(II)-Catalyzed Cross-Coupling of sp3 C-H Bonds with sp2 and sp3 Boronic Acids Using Air as the Oxidant".
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 7190.

• Featured in SynForm. [Link] (p. A99鈭扐100)

42. Giri, R.; Maugel, N. L.; Foxman, B. M.; Yu, J.-Q..
"Dehydrogenation of inert alkyl groups by Pd(OAc)2: converting a propyl "group into p-allylic complex via a double C-H bond activation".
Organometallics 2008, 27, 1667.

41. Li, J.-J.; Giri, R.; Yu, J.-Q..
"Remote C-H bond functionalization reveals the distance-dependent isotope effects".
Tetrahedron 2008, 64, 6979.

• In honor of Professor John Hartwig on his being awarded Tetrahedron Young Investigator Award.

40. Giri, R.; Yu, J.-Q.
"Iodine monoacetate as a C-H functionalization reagent".
The Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (e-EROS) 2008.

39. Huang, Y.-Q.; Shen, Z.-L.; Okamura, T.; Wang, Y.; Wang, X.-F.; Sun, W.-Y.; Yu, J.-Q.; Ueyama, N..
"Silver(I) complexes with oxazoline-containing tripodal ligands: structure variation via counter anions and reaction conditions".
Dalton Trans 2008, 204.

2007

38. Huang, Y.-Q.; Zhou, X.-Y.; Shen, Z.-L.; Liu, G.-X.; Yu, J.-Q.; Sun, W.-Y..
"Synthesis and crystal stryctyre if a novel Ag(I) 1-D coordination polymer with a 2-oxazoolinyl-containing tripodal ligand".
Acta. Chim. Sinica 2007, 65, 1318.

37. Giri, R.; Maugel, N. L.; Li, J.-J.; Wang, D.-H.; Breazzano, S. P.; Saunders, L. B.; Yu, J.-Q..
"Palladium-catalyzed methylation and arylation of sp2 and sp3 C-H bonds in simple carboxylic acids".
J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 3510.

• Featured in Organic Process Research & Development. [Link] (p. 367鈭?68)

2006

36. Yu, J.-Q.; Giri, R.; Chen, X..
"s-Chelation-directed C-H functionalizations using Pd(II) and Cu(II) catalysts: regioselectivity, stereoselectivity and catalytic turnover".
Org. Biomol. Chem 2006, 4, 4041.

• Featured on the front cover.
• One of the Top 5 most cited OBC articles in 2006-2011. [Link]

35. Wang, D.-H.; Wu, D.-F.; Yu, J.-Q..
"Palladium-Catalyzed Oxidation of Boc-Protected N-Methylamines with IOAc as the Oxidant: A Boc-Directed sp3 C-H Bond Activation".
Org. Lett. 2006, 8, 3387.

34. Giri R.; Wasa, M.; Brazzano, S. P.; Yu, J.-Q..
"Converting gem-Dimethyl Groups into Cyclopropanes via Pd-Catalyzed Sequential C-H Activation and Radical Cyclization".
Org. Lett. 2006, 8, 5685.

33. Chen, X.; Goodhue, C. E.; Yu, J.-Q..
"Palladium-Catalyzed Alkylation of sp2 and sp3 C-H Bonds with Methylboroxine and Alkylboronic Acids: Two Distinct C-H Activation Pathways".
J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 12634.

32. Chen, X.; Hao, X.-S.; Goodhue, C. E.; Yu, J.-Q..
"Cu(II)-Catalyzed Functionalizations of Aryl C-H Bonds Using O2 as an Oxidant".
J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6790.

31. Chen, X.; Li, J.-J.; Hao, X.-S.; Goodhue, C. E.; Yu, J.-Q.
"Palladium-Catalyzed Alkylation of Aryl C-H Bonds with sp3 Organotin Reagents Using Benzoquinone as a Crucial Promoter".
J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 78.

2005

30. Giri, R.; Chen, X.; Hao, X.-S.; Li, J.-J.; Liang, J.; Fan, Z.-P.; Yu, J.-Q..
"Catalytic and Stereoselective Iodination of Prochiral C-H Bonds".
Tetrahedron: Asymmetry. 2005, 16, 3502.

• Invited contribution for a special issue on asymmetric oxidation.

29. Giri, R.; Liang, J.; Lei, J.-G.; Li, J- J.; Wang, D.-H.; Chen, X.; Naggar, I. C.; Guo, C.; Foxman, B. M.; Yu, J.-Q..
"Pd-Catalyzed Stereoselective Oxidation of Methyl Groups by Inexpensive Oxidants under Mild Conditions: A Dual Role for Carboxylic Anhydrides in Catalytic C-H Bond Oxidation".
Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7420.

28. Giri, R.; Chen, X.; Yu, J.-Q..
"Palladium-Catalyzed Asymmetric Iodination of Unactivated C-H Bonds under Mild Conditions".
Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 2112.

Graduate student and post-doctoral publications:

27. Wu, H. C.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"Stereospecific Deoxygenation of Phosphine Oxides with Retention of Configuration Using Triphenylphosphine as an Oxygen Acceptor.".
Org. Lett. 2004, 6, 4675.

26. Ley, S. V.; Mitchell, C.; Pears, D.; Ramarao, C.; Yu, J. Q., Zhou, W..
"Recyclable Polyurea-Microencapsulated Pd(0) Nanoparticles: An Efficient Catalyst for Hydrogenolysis of Epoxides".
Org. Lett. 2003, 5, 4665.

25. Tan, Y. P.; Khatua, S.; Yu, J. Q.; Jenkins, S. J.; Gaunt, M. J.; Spencer, J. B.; King, D. A..
"Catalyst-Induced Changes in a Substituted Aromatic: A Combined Approach via Experiment and Theory.".
Surf. Sci. 2005, 589, 173.

24. Yu, J. Q.; Wu, H. C.; Corey, E. J..
"Pd(OH)2/C-Mediated Selective Oxidation of Silyl Enol Ethers by tert-Butylhydroperoxide, a Useful Method for the Conversion of Ketones to α,β-enones or β-silyloxy-α,β-enones.".
Org. Lett. 2005, 7, 1415.

23. Wabnitz, T. C.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Evidence that proton can be the active catalyst in Lewis acid-mediated Hetero-Michael additions.".
Chem. Eur. J. 2004, 10, 484.

22. Yu, J. Q.; Corey, E. J..
"A mild, catalytic and highly selective method for oxidation of a,b-enones to 1,4-enediones.".
J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 3232.

21. Yu, J. Q.; Wu, H. C.; Ramarao, C.; Spencer, J. B.; Ley, S. V..
"Transfer hydrogenation using recyclable polyurea encapsulated palladium: efficient and chemoselective reduction of aryl ketones.".
Chem. Commun. 2003, 678.

20. T. C.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"A general, polymer-supported acid catalyzed hetero-Michael addition.".
Synlett 2003, 1070.

19. Huang, F. L.; Li, Y. Y.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"Biosynthesis of aminoglycoside antibiotics: cloning, expression and characterization of an aminotransferase involved in the pathway to 2-deoxystreptamine.".
Chem. Commun. 2002, 2860.

18. Yu, J. Q.; Corey, E. J..
"Diverse pathways for the palladium(II)-mediated oxidation of olefins by tert-butylhydroperoxide.".
Org. Lett. 2002, 4, 2727.

17. Yu, J. Q.; Gaunt, M. J.; Spencer, J. B..
"Convenient preparation of trans-arylalkenes via palladium(II)-catalyzed summarization of cis-arylalkenes.".
J. Org. Chem. 2002, 67, 4627.

16. Gaunt, M. J.; Yu, J. Q.; Spencer,  J. B..
"Evidence that availability of allylic hydrogen governs the regioselectivity of Wacker oxidation.".
Chem. Commun. 2001, 1844.

15. Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"Convenient syntheses of 2-deoxy-scyllo-inosose and 2-deoxy-scyllo-inosamine: two key intermediates on the biosynthetic pathway to aminoglycoside antibiotics.".
Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4219.

14. Wright, J. A; Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"Sequential removal of the benzyl-type protecting groups PMB and NAP by oxidative cleavage using CAN and DDQ.".
Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4033.

13. Papageorgiou E. A.; Gaunt,  M. J.; Yu, J. Q.; Spencer,  J. B..
"Selective hydrogenolysis of novel benzyl carbamate protecting groups.".
Org. Lett. 2000, 2, 1049.

12. Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"Evidence for direct hydride delivery from formic acid in transfer hydrogenation.".
Chem. Eur. J. 1999, 5, 2237.

11. Yu, J. Q.; Whitney, P.-S.; Spencer, J. B..
"Direct comparison between homogeneous and heterogeneous hydrogenation.".
J. Mol. Catal. A-Chem. 1999, 146, 199.

10. Gaunt M. J.; Boschetti C. E.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"Preferential hydrogenolysis of NAP esters provides a new orthogonal protecting group strategy for carboxylic acids.".
Tetrahedron Lett. 1999, 40, 1803.

9. Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"New insight into the mechanism of catalytic hydrogenation allows the key intermediate in asymmetric hydrogenation to be predicted.".
Tetrahedron 1998, 54, 15821.

8. Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"Heterogeneous transfer hydrogenation involves pairwise hydrogen transfer from the same position of two molecules of formic acid.".
Chem. Commun. 1998, 1935.

7. Gaunt, M. J.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"Rational design of  benzyl protecting groups allows sequential deprotection of hydroxyl groups by catalytic hydrogenolysis.".
J. Org. Chem. 1998, 63, 4172.

6. Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"Discovery that quinoline and triphenylphosphine alter the electronic properties of hydrogenation catalysts.".
Chem. Commun. 1998, 1103.

5. Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"Regioselective hydrometalation of alkenes reveals the amphipolar nature of the Pd-H bond in heterogeneous hydrogenation.".
J. Org. Chem. 1997, 62, 8618.

4. Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"First evidence that the mechanism of catalytic hydrogenation with homogeneous palladium and rhodium catalysts is strongly influenced by substrate polarity.".
J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 5257.

3. Yu, J. Q.; Spencer, J. B..
"Stereoselective deoxygenation of myo-inositol monotosylates with lithium triethylborohydride.".
J. Org. Chem. 1996, 61, 3234.

2. Liu, B.; Yu, J. Q.; Xiao, S..
"Study on selective alkylation of guaiacol with camphene over H-Mordenite".
J. Org. Chem. (Chinese) 1995, 15, 318.

1.. Yu, J. Q.; Zhou, P.; Xiao, S..
"Highly Selective Hydration of α-Pinene over H-Mordenites Pretreated with Quaternary Ammonium Salts.".
Chinese J. Chem. (English) 1995, 13, 280.