Top
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
< 2005
Research Publications Applications News Members Photos Alumni
2021:

275. Zhe Zhuang, Alastair N. Herron, Shuang Liu and Jin-Quan Yu
"Rapid Construction of Tetralin, Chromane, and Indane Motifs via Cyclative C-H/C-H Coupling: Four-Step Total Synthesis of (+/-)-Russujaponol F"
J. Am. Chem. Soc. 2021, . [Link]

• Highlighted on C&EN News [Link]

274. Philip A. Provencher, Katherine L. Bay, John F. Hoskin, K. N. Houk, Jin-Quan Yu and Erik J. Sorensen
"Cyclization by C(sp3)-H Arylation with a Transient Directing Group for the Diastereoselective Preparation of Indanes"
ACS Catal. 2021, 11, 3115. [Link]

2020:

273. Nelson Y. S. Lam, Kevin Wu and Jin-Quan Yu
"Advancing the logic of chemical synthesis: C-H activation as strategic and tactical disconnections for C-C bond construction"
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, . [Link]

272. Fan Wu, Jing Zhang, Fuhang Song, Sanshan Wang, Hui Guo, Qi Wei, Huanqin Dai, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, Lixin Zhang, Jin-Quan Yu and Xiaoguang Lei
"Chrysomycin A Derivatives for the Treatment of Multi-Drug-Resistant Tuberculosis"
ACS Cent. Sci. 2020, 6, 928. [Link]

271. Zhoulong Fan, Shuai Zhao, Tao Liu, Peng-Xiang Shen, Zi-Ning Cui, Zhe Zhuang, Qian Shao, Jason S. Chen, Anokha S. Ratnayake, Mark E. Flanagan, Dominik K. Kolmel, David W. Piotrowski, Paul Richardsond and Jin-Quan Yu
"Merging C(sp3)-H activation with DNA-encoding"
Chem. Sci. 2020, 11, 12282. [Link]

[Cover]
• For an interview on Chemistry World [Link]

270. Hojoon Park and Jin-Quan Yu
"Palladium-Catalyzed [3+2] Cycloaddition via Twofold 1,3-C(sp3)-H Activation"
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 16552. [Link]

269. Zhe Zhuang and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective gamma-C(sp3)-H Functionalizations of Free Cyclopropylmethylamines"
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 12015. [Link]

268. Shaoqun Qian, Zi-Qi Li, Minyan Li, Steven R. Wisniewski, Jennifer X. Qiao, Jeremy M. Richter, William R. Ewing, Martin D. Eastgate, Jason S. Chen, Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled Pd(II)-Catalyzed C(sp3)-H Lactonization Using Molecular Oxygen as Oxidant"
Org. Lett. 2020, 22, 3960. [Link]

267. Luo-Yan Liu, Jennifer X. Qiao, Kap-Sun Yeung, William R. Ewing, Jin-Quan Yu
"meta-Selective C-H Arylation of Fluoroarenes and Simple Arenes"
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 13831. [Link]

266. Han Seul Park, Zhoulong Fan, Ru-Yi Zhu, Jin-Quan Yu
"Distal gamma-C(sp3)-H Olefination of Ketone Derivatives and Free Carboxylic Acids"
Angew. Chem. Int. Ed. 132, 12953, 59, 12853. [Link]

265. Guangrong Meng, Nelson Y. S. Lam, Erika L. Lucas, Tyler G. Saint-Denis, Pritha Verma, Nikita Chekshin, Jin-Quan Yu
"Achieving Site-Selectivity for C-H Activation Processes Based on Distance and Geometry: A Carpenter's Approach"
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 10571. [Link]

264. Yan-Qiao Chen, Sukriti Singh, Yongwei Wu, Zhen Wang, Wei Hao, Pritha Verma, Jennifer X. Qiao, Raghavan B. Sunoj, Jin-Quan Yu
"Pd-Catalyzed gamma-C(sp3)-H Fluorination of Free Amines"
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 9966. [Link]

263. Yan-Qiao Chen, Yongwei Wu, Zhen Wang, Jennifer X. Qiao, Jin-Quan Yu
"Transient Directing Group Enabled Pd-catalyzed gamma-C(sp3)-H Oxygenation of Alkyl Amines"
ACS Catal. 2020, 10, 5657. [Link]

262. Qian Shao, Kevin Wu, Zhe Zhuang, Shaoqun Qian, Jin-Quan Yu
"From Pd(OAc)2 to Chiral Catalysts: The Discovery and Development of Bifunctional Mono-N-Protected Amino Acid Ligands for Diverse C-H Functionalization Reactions"
Acc. Chem. Res. 2020, 53, 833. [Link]

261. Zhe Zhuang, Alastair N. Herron, Zhoulong Fan, Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled Monoselective beta-C(sp3)-H Acyloxylation of Free Carboxylic Acids Using a Practical Oxidant"
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 6769. [Link]

260. Li-Jun Xiao, Kai Hong, Fan Luo, Liang Hu, William R. Ewing, Kap-Sun Yeung, Jin-Quan Yu
"PdII-Catalyzed Enantioselective C(sp3)-H Arylation of Cyclobutyl Ketones Using a Chiral Transient Directing Group"
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9594. [Link]

259. Pritha Verma, Jeremy M. Richter, Nikita Chekshin, Jennifer X. Qiao, and Jin-Quan Yu
"Iridium(I)-catalyzed alpha-C(sp3)-H Alkylation of Saturated Azacycles"
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 5117. [Link]

258. Hang Shi, Yi Lu, Jiang Weng, Katherine L. Bay, Xiangyang Chen, Keita Tanaka, Pritha Verma, Kendall N. Houk, Jin-Quan Yu
"Differentiation and functionalization of remote C-H bonds in adjacent positions"
Nature Chemistry 2020, 12, 399. [Link]

257. Zhoulong Fan, Katherine L. Bay, Xiangyang Chen, Zhe Zhuang, Han Seul Park, Kap-Sun Yeung, K. N. Houk and Jin-Quan Yu
"Rational Development of Remote C-H Functionalization of Biphenyl: Experimental and Computational Studies"
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 4770. [Link]

256. Guoqin Xia, Zhe Zhuang, Luo-Yan Liu, Stuart L. Schreiber, Bruno Melillo and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled beta-Methylene C(sp3)-H Arylation of Masked Aliphatic Alcohols"
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 7783. [Link]

255. Alastair N. Herron, Dongxin Liu, Guoqin Xia, Jin-Quan Yu
"Delta-C-H Mono- and Dihalogenation of Alcohols"
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 2766. [Link]

2019:

254. Zhe Zhuang, Jin-Quan Yu
"Lactonization as a general route to beta-C(sp3)-H functionalization"
Nature 2019, 577, 656. [Link]

253. Jin-Feng Yu, Dr. Jian-Jun Li, Prof. Dr. Peng Wang, Prof. Dr. Jin-Quan Yu
"Cu-Mediated Amination of (Hetero)Aryl C-H bonds with NH Azaheterocycles"
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 18141. [Link]

252. Erik A. Romero, Gang Chen, Milan Gembicky, Rodolphe Jazzar, Jin-Quan Yu, Guy Bertrand
"Understanding the Activity and Enantioselectivity of Acetyl Protected Aminoethyl Quinoline Ligands in Palladium-Catalyzed beta-C(sp3)-H Bond Arylation Reactions"
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 16726. [Link]

251. Keita Tanaka, William R. Ewing, Jin-Quan Yu
"Hemilabile Benzyl Ether Enables gamma-C(sp3)-H Carbonylation and Olefination of Alcohols"
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 15494. [Link]

250. Luo-Yan Liu, Jennifer X. Qiao, Kap-Sun Yeung, William R. Ewing, Jin-Quan Yu
"meta C-H Arylation of Electron-Rich Arenes: Reversing the Conventional Site Selectivity"
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 14870. [Link]

249. Yan-Shang Kang, Ping Zhang, Min-Yan Li, You-Ke Chen, Hua-Jin Xu, Jing Zhao, Wei-Yin Sun, Jin-Quan Yu and Yi Lu
"Ligand-Promoted Rh(III)-Catalyzed Thiolation of Benzamides with a Broad Disulfide Scope"
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 9099. [Link]

248. Ming Shang, Karla S. Feu, Julien C. Vantourout, Lisa M. Barton, Heather L. Osswald, Nobutaka Kato, Kerstin Gagaring, Case W. McNamara, Gang Chen, Liang Hu, Shengyang Ni, Paula Fernandez-Canelas, Miao Chen, Rohan R. Merchant, Tian Qin, Stuart L. Schreiber, Bruno Melillo, Jin-Quan Yu, and Phil S. Baran
"Modular, stereocontrolled C(beta)-H/C(alpha)-C activation of alkyl carboxylic acids"
PNAS. 2019, 116, 8721. [Link]

247. Michal S Andra, Lukas Schifferer, Corina Pollok, Christian Merten, Lukas J Goossen, Jin-Quan Yu
"Enantio-and Diastereoswitchable C-H Arylation of Methylene Groups in Cycloalkanes"
Chem. Eur. J. 2019, 25, 8503. [Link]

246. Hui Xu, Min Liu, Ling-Jun Li, Ya-Fang Cao, Jin-Quan Yu and Hui-Xiong Dai
"Palladium-Catalyzed Remote meta-C-H Bond Deuteration of Arenes Using a Pyridine Template"
Org. Lett. 2019, 21, 4887. [Link]

245. Hojoon Park, Yang Li, Jin-Quan Yu
"Utilizing Carbonyl-Coordination of Native Amides for Pd-catalyzed C(sp3)-H Olefination"
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 11424. [Link]

244. Guoqin Xia, Jiang Weng, Luoyan Liu, Pritha Verma, Ziqi Li and Jin-Quan Yu
"Reversing conventional site-selectivity in C(sp3)-H bond activation"
Nature Chemistry 2019, 11, 571. [Link]

• Highlighted on C&EN News [Link]

243. Xiao-Yue Chen,Yichen Wu, Jian Zhou, Peng Wang, and Jin-Quan Yu
"Synthesis of beta-Arylethenesulfonyl Fluoride via Pd-Catalyzed Nondirected C-H Alkenylation"
Org. Lett. 2019, 21, 1426. [Link]

242. Minghong Li, Ming Shang, Hui Xu, Xing Wang, Hui-Xiong Dai, and Jin-Quan Yu
"Remote Para-C-H Acetoxylation of Electron-Deficient Arenes"
Org. Lett. 2019, 21, 540. [Link]

241. Jiancong Xu, Jingjing Chen, Feng Gao, Shuguang Xie, Xiaohua Xu, Zhong Jin and Jin-Quan Yu
"Sequential Functionalization of meta-C-H and ipso-C-O Bonds of Phenols"
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 1903. [Link]

240. Hua-Jin Xu, Yan-Shang Kang, Hang Shi, Ping Zhang, You-Ke Chen, Bing Zhang, Zhi-Qiang Liu, Jing Zhao, Wei-Yin Sun , Jin-Quan Yu , and Yi Lu
"Rh(III)-Catalyzed meta-C-H Alkenylation with Alkynes"
J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 76. [Link]

239. Luo-Yan Liu, Kap-Sun Yeung, Jin-Quan Yu
"Ligand-Promoted Non-Directed C-H Cyanation of Arenes"
Chem. Eur. J. 2019, 25, 2199. [Link]

238. Liang Hu, Peng-Xiang Shen, Qian Shao, Kai Hong, Jennifer X. Qiao and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C(sp3)-H Activation/Cross-Coupling Reactions of Free Carboxylic Acids"
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 11, 2134. [Link]

2018:

237. Wei-Jun Kong, Qian Shao, Ming-Hong Li, Zeng-Le Zhou, Hui Xu, Hui-Xiong Dai, and Jin-Quan Yu
"Copper-Mediated Diastereoselective C-H Thiolation of Ferrocenes"
Organometallics. 2018, 37, 2832. [Link]

236. Yan-Qiao Chen, Zhen Wang, Yongwei Wu, Steven R. Wisniewski, Jennifer X. Qiao, William R. Ewing, Martin D. Eastgate and Jin-Quan Yu
"Overcoming the Limitations of gamma, and delta-C-H Arylation of Amines through Ligand Development"
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 17884. [Link]

235. Hojoon Park, Nikita Chekshin, Peng-Xiang Shen and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled, Palladium-Catalyzed beta-C(sp3)-H Arylation of Weinreb Amides"
ACS Catal. 2018, 8, 9292. [Link]

234. Zhe Zhuang, Chang-Bin Yu, Gang Chen, Qing-Feng Wu, Yi Hsiao, Candice L. Joe, Jennifer X. Qiao, Michael A. Poss and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled beta-C(sp3)-H Olefination of Free Carboxylic Acids"
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 10363. [Link]

233. Marcus E. Farmer, Peng Wang, Hang Shi and Jin-Quan Yu
"Palladium-Catalyzed meta-C-H Functionalization of Masked Aromatic Aldehydes"
ACS Catal. 2018, 8, 7362. [Link]

232. Hang Shi, Alastair N. Herron, Ying Shao, Qian Shao and Jin-Quan Yu
"Enantioselective remote meta-C-H arylation and alkylation via a chiral transient mediator"
Nature 2018, 558, 581. [Link]

231. Hojoon Park, Pritha Verma, Kai Hong and Jin-Quan Yu
"Controlling Pd(IV) reductive elimination pathways enables Pd(II)-catalysed enantioselective C(sp3)-H fluorination"
Nature Chemistry 2018, 10, 755. [Link]

230. Lin-Lin Xu, Xing Wang, Biao Ma, Ming-Xing Yin, Hai-Xia Lin, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Copper mediated C-H amination with oximes: en route to primary anilines"
Chem. Sci. 2018, 9, 5160. [Link]

229. Peng-Xiang Shen, Liang Hu, Qian Shao, Kai Hong, and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C(sp3)-H Arylation of Free Carboxylic Acids"
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 6545. [Link]

228. Qian Shao, Qing-Feng Wu, Jian He and Jin-Quan Yu
"Enantioselective gamma-C(sp3)-H Activation of Alkyl Amines via Pd(II)/Pd(0) Catalysis"
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5322. [Link]

227. Ru-Yi Zhu, Zi-Qi Li, Han Seul Park, Chris H. Senanayake and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled gamma-C(sp3)-H Activation of Ketones"
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 3564. [Link]

226. Tyler G. Saint-Denis, Ru-Yi Zhu, Gang Chen, Qing-Feng Wu and Jin-Quan Yu
"Enantioselective C(sp3)-H bond activation by chiral transition metal catalysts"
Science 2018, 359, 759. [Link]

225. Qing-Feng Wu, Xiao-Bing Wang, Peng-Xiang Shen and Jin-Quan Yu
"Enantioselective C-H Arylation and Vinylation of Cyclobutyl Carboxylic Amides"
ACS Catal. 2018, 8, 2577. [Link]

224. Guoqiang Yang, Dajian Zhu, Peng Wang, Ri-Yuan Tang and Jin-Quan Yu
"Remote C-H Activation of Various N-Heterocycles Using a Single Template"
Chem. Eur. J. 2018, 24, 3434. [Link]

• In memory of Ronald Breslow

223. Zhong Jin, Ling Chu, Yan-Qiao Chen and Jin-Quan Yu
"Pd-Catalyzed Remote Meta-C-H Functionalization of Phenylacetic Acids Using a Pyridine Template"
Org. Lett. 2018, 20, 425. [Link]

222. David E. Hill, Qing-lan Pei, En-xuan Zhang, James R. Gage, Jin-Quan Yu and Donna G. Blackmond
"A General Protocol for Addressing Speciation of the Active Catalyst Applied to Ligand-Accelerated Enantioselective C(sp3)-H Bond Arylation"
ACS Catal. 2018, 8, 1528. [Link]

221. Brandon E. Haines, Jin-Quan Yu and Djamaladdin G. Musaev
"The mechanism of directed Ni(II)-catalyzed C-H iodination with molecular iodine"
Chem. Sci. 2018, 9, 1144. [Link]

220. Wei-Jun Kong, Xingrong Chen, Mingming Wang, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Rapid Syntheses of Heteroaryl-Substituted Imidazo[1,5-a]indole and Pyrrolo[1,2-c]imidazole via Aerobic C2-H Functionalizations"
Org. Lett. 2018, 20, 284. [Link]

219. Ming-Zhu Lu, Xing-Rong Chen, Hui Xu, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Ligand-enabled ortho-C-H olefination of phenylacetic amides with unactivated alkenes"
Chem. Sci. 2018, 9, 1311. [Link]

218. Yoonsu Park, Zachary L. Niemeyer, Jin-Quan Yu and Matthew S. Sigman
"Quantifying Structural Effects of Amino Acid Ligands in Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C-H Functionalization Reactions"
Organometallics 2018, 37, 203. [Link]

2017:

217. David E. Hill, Katherine L. Bay, Yun-Fang Yang, R. Erik Plata, Ryosuke Takise, K. N. Houk, Jin-Quan Yu, and Donna G. Blackmond
"Dynamic Ligand Exchange as a Mechanistic Probe in Pd-Catalyzed Enantioselective C-H Functionalization Reactions Using Monoprotected Amino Acid Ligands"
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 18500. [Link]

216. Peng Wang, Pritha Verma, Guoqin Xia, Jun Shi, Jennifer X. Qiao, Shiwei Tao, Peter T. W. Cheng, Michael A. Poss, Marcus E. Farmer, Kap-Sun Yeung and Jin-Quan Yu
"Ligand-accelerated non-directed C-H functionalization of arenes"
Nature 2017, 551, 489. [Link]

• Highlighted on Nature News and Views [Link]

215. Yun-Fang Yang, Xin Hong, Jn-Quan Yu and K. N. Houk
"Experimental-Computational Synergy for Selective Pd(II)-Catalyzed C-H Activations of Aryl and Alkyl Groups"
Acc. Chem. Res. 2017, 50, 2853. [Link]

214. Yong-Qing Huang, Yue Zhao, Peng Wang, Taka-aki Okamura, Brian N. Laforteza, Yi Lu, Wei-Yin Sun and Jin-Quan Yu
"One-pot synthesis of imidazolinium salts via the ring opening of tetrahydrofuran"
Dalton Trans. 2017, 46, 12430. [Link]

213. Caroline B. Hoyt, Li-Chen Lee, Jian He, Jin-Quan Yu, Christopher W. Jones
"Selective C(sp3)-H Monoarylation Catalyzed by a Covalently Cross-Linked Reverse Micelle-Supported Palladium Catalyst"
Adv. Synth. Catal. 2017, 359, 3611. [Link]

212. Ru-Yi Zhu, Luo-Yan Liu, Han Seul Park, Kai Hong, Yongwei Wu, Chris H. Senanayake, and Jin-Quan Yu
"Versatile Alkylation of (Hetero)Aryl Iodides with Ketones via beta-C(sp3)-H Activation"
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 16080. [Link]

211. Qing-Lan Pei, Guan-Da Che, Ru-Yi Zhu, Jian He, Jin-Quan Yu
"An Epoxide-mediated Deprotection Method for Acidic Amide Auxiliary"
Org. Lett. 2017, 19, 5860. [Link]

210. Qian Shao, Jian He, Qing-Feng Wu, and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled Gamma-C(sp3)-H Cross-Coupling of Nosyl-Protected Amines with Aryl- and Alkylboron Reagents"
ACS Catal. 2017, 7, 7777. [Link]

209. Kai Hong, Hojoon Park, Jin-Quan Yu
"Methylene C(sp3)-H Arylation of Aliphatic Ketones Using a Transient Directing Group"
ACS Catal. 2017, 7, 6938. [Link]

208. Ru-Yi Zhu, Luo-Yan Liu and Jin-Quan Yu
"Highly Versatile beta-C(sp3)-H Iodination of Ketones Using a Practical Auxiliary"
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 12394. [Link]

207. Lizhen Fang, Tyler G. Saint-Denis, Buck L. H. Taylor, Seth Ahlquist, Kai Hong, Sai Sai Liu, LiLi Han, K. N. Houk, Jin-Quan Yu
"Experimental and Computational Development of a Conformationally Flexible Template for the Meta-C-H Functionalization of Benzoic Acids"
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 10702. [Link]

206. Tao Liu, Jennifer X Qiao, Michael A Poss and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed Site-Selective C(sp3)-H Alkynylation of Oligopeptides: A Linchpin Approach for Oligopeptide-Drug Conjugation"
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10924. [Link]

205. Brandon E. Haines, Jin-Quan Yu and Djamaladdin G. Musaev
"Enantioselectivity Model for Pd-Catalyzed CCH Functionalization Mediated by the Mono-N-protected Amino Acid (MPAA) Family of Ligands"
ACS Catal. 2017, 7, 4344. [Link]

204. R. Erik Plata, David E. Hill, Brandon E. Haines, Djamaladdin G. Musaev, Ling Chu, David P. Hickey, Matthew S. Sigman, Jin-Quan Yu and Donna G. Blackmond
"A Role for Pd(IV) in Catalytic Enantioselective C-H Functionalization with Monoprotected Amino Acid Ligands under Mild Conditions"
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 9238. [Link]

203. Yun-Fang Yang, Gang Chen, Xin Hong, Jin-Quan Yu and K. N. Houk
"The Origins of Dramatic Differences in Five-Membered vs Six-Membered Chelation of Pd(II) on Efficiency of C(sp3)-H Bond Activation"
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 8514. [Link]

202. Anh T. Tran and Jin-Quan Yu
"Practical Alkoxythiocarbonyl Auxiliaries for Ir(I)-Catalyzed C-H Alkylation of Azacycles"
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10530. [Link]

201. Huai-Wei Wang, Yi Lu, Bing Zhang, Jian He, Hua-Jin Xu, Yan-Shang Kang, Wei-Yin Sun and Jin-Quan Yu
"Ligand-Promoted Rhodium(III)-Catalyzed ortho-C-H Amination with Free Amines"
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 7449. [Link]

200. Guolin Cheng, Peng Wang and Jin-Quan Yu
"Meta-C-H Arylation and Alkylation of Benzylsulfonamide Enabled by a Pd(II)/Isoquinoline Catalyst"
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 8183. [Link]

Our 200th paper happens to be on C-H functionalization of an important pharmacophore!

199. Gen-Cheng Li, Peng Wang, Marcus E. Farmer and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled Auxiliary-Free Meta-C-H Arylation of Phenylacetic Acids"
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 6874. [Link]

198. Jian He, Masayuki Wasa, Kelvin S. L. Chan, Qian Shao and Jin-Quan Yu
"Palladium-Catalyzed Alkyl C-H Bond Activation"
Chem. Rev. 2017, 117, 8754. [Link]

197. Ru-Yi Zhu, Tyler G. Saint-Denis, Ying Shao, Jian He, Joshua D. Sieber, Chris H. Senanayake and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled Pd(II)-Catalyzed Bromination and Iodination of C(sp3)-H Bonds"
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5724. [Link]

196. Ming Shang, Ming-Ming Wang, Tyler G. Saint-Denis, Ming-Hong Li, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Cu-Mediated Late-Stage Functionalization of Heterocycle-Containing Molecules"
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 5317. [Link]

195. Zhipeng Zhang, Keita Tanaka and Jin-Quan Yu
"Remote site-selective C-H activation directed by a catalytic bifunctional template"
Nature 2017, 543, 538. [Link]

• Highlighted on C&EN News [Link]
Click for a real example of "shot from behind the goal"

194. Peng Wang, Marcus E. Farmer and Jin-Quan Yu
"Ligand-Promoted Meta-C-H Functionalization of Benzylamines"
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 5125. [Link]

193. Jian He, Qian Shao, Qingfeng Wu and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C(sp3)-H Borylation"
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 3344. [Link]

192. Qing-Feng Wu, Peng-Xiang Shen, Jian He, Xiao-Bing Wang, Forrest Zhang, Qian Shao, Ru-Yi Zhu, Claudio Mapelli, Jennifer X. Qiao, Michael A. Poss, Jin-Quan Yu
"Formation of alpha-chiral centers by asymmetric beta-C(sp3)-H arylation, alkenylation, and alkynylation"
Science 2017, 355, 499. [Link]

• For a great insight on how this technology can be used to introduce the magic methyl group asymmetrically, see [Link]

191. Hua-Jin Xu, Yi Lu, Marcus E. Farmer, Huai-Wei Wang, Dan Zhao, Yan-Shang Kang, Wei-Yin Sun, Jin-Quan Yu
"Rh(III)-Catalyzed Meta-C-H Olefination Directed by a Nitrile Template"
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 2200. [Link]

190. Xi-Hai Liu, Hojoon Park, Jun-Hao Hu, Yan Hu, Qun-Liang Zhang, Bao-Long Wang, Bing Sun, Kap-Sun Yeung, Fang-Lin Zhang and Jin-Quan Yu
"Diverse ortho-C(sp2)-H Functionalization of Benzaldehydes using Transient Directing Groups"
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 888. [Link]

189. Haiyan Fu, Peng-Xiang Shen, Jian He, Fanglin Zhang, Suhua Li, Peng Wang, Tao Liu and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled Alkynylation of C(sp3)-H Bonds with Pd(II) Catalysts"
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 1873. [Link]

188. Gang Chen, Zhe Zhuang, Gen-Cheng Li, Tyler G. Saint-Denis, Yi Xiao, Candice L. Joe and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled beta-C-H Arylation of alpha-Amino Acids Without Installing Exogenous Directing Groups"
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 1506. [Link]

187. Tao Liu, Michael C. Myers and Jin-Quan Yu
"Copper-Catalyzed Bromination of C(sp3)-H Bonds Distal to Functional Groups"
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 306. [Link]

186. Ming Shang, Qian Shao, Shang-Zheng Sun, Yan-Qiao Chen, Hui-Xiong Dai, and Jin-Quan Yu
"Identification of Monodentate Oxazoline as a Ligand for Copper-Promoted ortho-C-H Hydroxylation and Amination"
Chem. Sci. 2017, 8, 1469. [Link]

185. Pankaj Jain, Pritha Verma, Guoqin Xia and Jin-Quan Yu
"Enantioselective amine alfa-functionalization via palladium-catalysed C-H arylation of thioamides"
Nature Chemistry 2017, 9, 140. [Link]

184. Qiuping Ding, Shengqing Ye, Guolin Cheng, Peng Wang, Marcus E. Farmer and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled meta-Selective C-H Arylation of Nosyl-Protected Phenethylamines, Benzylamines, and 2-Aryl Anilines"
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 417. [Link]

2016:

183. Hang Shi, Peng Wang, Shin Suzuki, Marcus E. Farmer and Jin-Quan Yu
"Ligand Promoted meta-C-H Chlorination of Anilines and Phenols"
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 14876. [Link]

182. Yongwei Wu, Yan-Qiao Chen, Tao Liu, Martin D. Eastgate and Jin-Quan Yu
"Pd-catalyzed gamma-C(sp3)-H Arylation of Free Amines Using a Transient Directing Group"
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 14554. [Link]

181. Peng Wang, Gen-Cheng Li, Pankaj Jain, Marcus E. Farmer, Jian He, Peng-Xiang Shen, and Jin-Quan Yu
"Ligand-Promoted Meta-C-H Amination and Alkynylation"
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 14092. [Link]

180. Gang Chen, Wei Gong, Zhe Zhuang, Michal S. Andra, Yan-Qiao Chen, Xin Hong, Yun-Fang Yang, Tao Liu, K. N. Houk and Jin-Quan Yu
"Ligand-Accelerated Enantioselective Methylene C(sp3)-H Bond Activation"
Science 2016, 353, 1023. [Link]

• Highlighted on C&EN News [Link]

179. Raul A. Leal, Caroline Bischof, Youjin V. Lee, Shota Sawano, Christopher C. McAtee, Luke N. Latimer, Zachary N. Russ, John E. Dueber, Jin-Quan Yu and Richmond Sarpong
"Application of a Palladium-Catalyzed C-H Functionalization/Indolization Method to Syntheses of cis-Trikentrin A and Herbindole B"
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 11824. [Link]

178. Ru-Yi Zhu, Marcus E. Farmer, Yan-Qiao Chen and Jin-Quan Yu
"A Simple and Versatile Amide Directing Group for C-H Functionalizations"
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 10578. [Link]

177. Peng Wang, Marcus E. Farmer, Xing Huo, Pankaj Jain, Peng-Xiang Shen, Mette Ishoey, James E. Bradner, Steven R. Wisniewski, Martin D. Eastgate and Jin-Quan Yu
"Ligand-Promoted Meta-C-H Arylation of Anilines, Phenols, and Heterocycles"
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 9269. [Link]

176. Kai-Jiong Xiao, Ling Chu, Gang Chen and Jin-Quan Yu
"Kinetic Resolution of Benzylamines via Palladium(II)-Catalyzed C-H Cross-Coupling"
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 7796. [Link]

175. T. Aaron Bedell, Graham A. B. Hone, Damien Valette, Jin-Quan Yu, Huw M. L. Davies and Prof. Erik J. Sorensen
"Rapid Construction of a Benzo-Fused Indoxamycin Core Enabled by Site-Selective C-H Functionalizations"
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 8270. [Link]

174. Li-Chen Lee, Jian He, Jin-Quan Yu and Christopher W. Jones
"Functionalized Polymer-Supported Pyridine Ligands for Palladium-Catalyzed C(sp3)-H Arylation"
ACS Catal. 2016, 6, 5245. [Link]

173. Huai-Wei Wang, Pei-Pei Cui, Yi Lu, Wei-Yin Sun, and Jin-Quan Yu
"Ligand-Promoted Rh(III)-Catalyzed Coupling of Aryl C-H Bonds with Arylboron Reagents"
J. Org. Chem. 2016, 81, 3416. [Link]

172. Weibo Yang, Shengqing Ye, Yvonne Schmidt, Dean Stamos and Jin-Quan Yu
"Ligand-Promoted C(sp3)-H Olefination en Route to Multi-functionalized Pyrazoles"
Chem. Eur. J. 2016, 22, 7059. [Link]

171. Shengqing Ye, Weibo Yang, Timothy Coon, Dewey Fanning, Tim Neubert, Dean Stamos and Jin-Quan Yu
"N-Heterocyclic Carbene Ligand-Enabled C(sp3)-H Arylation of Piperidine and Tetrahydropyran Derivatives"
Chem. Eur. J. 2016, 22, 4748. [Link]

170. Suhua Li, Ru-Yi Zhu, Kai-Jiong Xiao and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled Arylation of gamma-C-H Bonds"
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 4317. [Link]

169. Wei-Jun Kong, Yue-Jin Liu, Hui Xu, Yan-Qiao Chen, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Pd-Catalyzed a-Selective C-H Functionalization of Olefins: En Route to 4-Imino-b-Lactams"
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2146. [Link]

168. Fang-Lin Zhang, Kai Hong, Tuan-Jie Li, Hojoon Park and Jin-Quan Yu
"Functionalization of C(sp3)-H bonds using a transient directing group"
Science 2016, 351, 252. [Link]

167. Kai-jiong Xiao, Ling Chu and Jin-Quan Yu
"Enantioselective C-H Olefination of alpha-Hydroxy and alpha-Amino Phenylacetic Acids by Kinetic Resolution"
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 2856. [Link]

166. Jian He, Heng Jiang, Ryosuke Takise, Ru-Yi Zhu, Gang Chen, Hui-Xiong Dai, T. G. Murali Dhar, Jun Shi, Hao Zhang, Peter T. W. Cheng and Jin-Quan Yu
"Ligand-Promoted Borylation of C(sp3)-H Bonds with Pd(II) Catalysts"
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 785. [Link]

165. Heng Jiang, Jian He, Tao Liu and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled gamma-C(sp3)-H Olefination of Amines: En Route to Pyrrolidines"
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2055. [Link]

164. Guo-Lin Gao, Wujiong Xia, Pankaj Jain and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed C3-Selective Arylation of Pyridine with (Hetero)arenes"
Org. Lett. 2016, 18, 744. [Link]

2015:

163. Tetsuya Toba, Yi Hu, Anh T. Tran, and Jin-Quan Yu
"b-C(sp3)-H Arylation of a-Hydroxy Acid Derivatives Utilizing Amino Acid as a Directing Group"
Org. Lett. 2015, 17, 5699. [Link]

162. Brandon E. Haines, John F. Berry, Jin-Quan Yu and Djamaladdin G. Musaev
"Factors Controlling Stability and Reactivity of Dimeric Pd(II) Complexes in C-H Functionalization Catalysis"
ACS Catal. 2015, 17, 5699. [Link]

161. Ling Chu, Ming Shang, Keita Tanaka, Qinghao Chen, Natalya Pissarnitski, Eric Streckfuss, and Jin-Quan Yu
"Remote Meta-C-H Activation Using a Pyridine-Based Template: Achieving Site-Selectivity via the Recognition of Distance and Geometry"
ACS Cent. Sci. 2015, 1, 394. [Link]

• Highlighted on ACS Central Science [Link]

160. Jillian E. Spangler, Yoshihisa Kobayashi, Pritha Verma, Dong-Hui Wang and Jin-Quan Yu
"alpha-Arylation of Saturated Azacycles and N-Methylamines via Palladium(II)-catalyzed C(sp3)-H Coupling"
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 11876. [Link]

159. Peng-Xiang Shen, Xiao-Chen Wang, Peng Wang, Ru-Yi Zhu and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled Meta-C-H Alkylation and Arylation Using A Modified Norbornene"
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 11574. [Link]

158. Shang-Zheng Sun, Ming Shang, Hong-Li Wang, Hai-Xia Lin, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Cu(II)-mediated C(sp2)-H Hydroxylation"
J. Org. Chem. 2015, 80, 8843. [Link]

157. Julong Jiang, Jin-Quan Yu and Keiji Morokuma
"Mechanism and Stereoselectivity of Directed C(sp3)-H Activation and Arylation Catalyzed by Pd(II) with Pyridine Ligand and Trifluoroacetate: A Computational Study"
ACS Catal. 2015, 5, 3648. [Link]

156. Guolin Cheng, Tuanjie Li and Jin-Quan Yu
"Practical Pd(II)-catalyzed C-H Alkylation with Epoxides: One-step Syntheses of 3,4-Dihydroisocoumarins"
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 10950. [Link]

155. Hui Xu, Ming Shang, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Ligand-Controlled para-Selective C-H Arylation of Mono-substituted Arenes"
Org. Lett. 2015, 17, 3830. [Link]

154. Navid Dastbaravardeh, Tetsuya Toba, Marcus Farmer and Jin-Quan Yu
"Mono-Selective ortho-C-H Functionalizations of Mandelic Acid and alpha-Phenylglycine"
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9877. [Link]

153. Brandon E. Haines, Huiying Xu, Pritha Verma, Xiao-Chen Wang, Jin-Quan Yu and Djamaladdin G. Musaev
"Mechanistic Details of the Pd(II)-Catalyzed C-H Iodination by Iodine Molecule: Oxidative Addition vs Electrophilic Cleavage"
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9022. [Link]

152. Brian N. Laforteza, Kelvin S. L. Chan and Jin-Quan Yu
"Enantioselective ortho-C-H Cross-Coupling of Diarylmethylamines with Organoborons"
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 11143. [Link]

151. Ru-Yi Zhu, Keita Tanaka, Gen-Cheng Li, Jian He, Hai-Yan Fu, Su-Hua Li and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled Stereoselective b-C(sp3)-H Fluorination: Synthesis of Unnatural Enantiopure anti-b-Fluoro-a-amino Acids"
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 7067. [Link]

150. Gui-Juan Cheng, Ping Chen, Tian-Yu Sun, Xinhao Zhang, Jin-Quan Yu and Yun-Dong Wu
"A Combined IM-MS/DFT Study on Pd(MPAA)-Catalyzed Enantioselective C-H Activation: Relay of Chirality through a Rigid Framework"
Chem. Eur. J. 2015, 21, 11180. [Link]

149. Tao Liu, Tian-Sheng Mei and Jin-Quan Yu
"gamma, delta, epsilon-C(sp3)-H Functionalization through A Directed Radical H-Abstraction"
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 5871. [Link]

148. Keary M. Engle, Navid Dastbaravardeh, Peter S. Thuy-Boun, DongHui Wang, Aaron C. Sather and Jin-Quan Yu
"Ligand-Accelerated ortho-C-H Olefination of Phenylacetic Acids"
Org. Synth. 2015, 92, 58. [Link]

147. Jian He, Toshihiko Shigenari and Jin-Quan Yu
"Palladium(0)/PAr3-Catalyzed Intermolecular Amination of C(sp3)-H Bonds: Synthesis of b-Amino Acids"
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 6545. [Link]

146. Jian He, Ryosuke Takise, Haiyan Fu, Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled Cross-Coupling of C(sp3)-H Bonds with Arylsilanes"
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4618. [Link]

145. Gang Li, Li Wan, Guofu Zhang, Dasheng Leow, Jillian Spangler and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed C-H Functionalizations Directed by Distal Weakly Coordinating Functional Groups"
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4391. [Link]

144. Xiao-Chen Wang, Wei Gong, Li-Zhen Fang, Ru-Yi Zhu, Suhua Li, Keary M. Engle and Jin-Quan Yu
"Ligand-enabled meta-C-H activation using a transient mediator"
Nature 2015, 519, 334. [Link]

143. Gang Chen, Toshihiko Shigenari, Pankaj Jain, Zhipeng Zhang, Zhong Jin, Jian He, Suhua Li, Claudio Mapelli, Michael M. Miller, Michael A. Poss, Paul M. Scola, Kap-Sun Yeung and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled beta-C-H Arylation of alpha-Amino Acids Using a Simple and Practical Auxiliary"
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 3338. [Link]

142. Kelvin S. L. Chan, Hai-Yan Fu and Jin-Quan Yu
"Palladium(II)-Catalyzed Highly Enantioselective C-H Arylation of Cyclopropylmethylamines"
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 2042. [Link]

141. Yi Lu, Huai-Wei Wang, Jillian E. Spangler, Kai Chen, Pei-Pei Cui, Yue Zhao, Wei-Yin Sun and Jin-Quan Yu
"Rh(III)-catalyzed C-H olefination of N-pentafluoroaryl benzamides using air as the sole oxidant"
Chem. Sci. 2015, 6, 1923. [Link]

140. Dajian Zhu, Guoqiang Yang, Jian He, Ling Chu, Gang Chen, Wei Gong, Ke Chen, Martin D. Eastgate and Jin-Quan Yu
"Ligand-Promoted ortho-C-H Amination with Pd Catalysts"
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 2497. [Link]

139. Weibo Yang, Shengqing Ye, Dewey Fanning, Timothy Coon, Yvonne Schmidt, Paul Krenitsky, Dean Stamos and Jin-Quan Yu
"Orchestrated Triple C-H Activation Reactions Using Two Directing Groups: Rapid Assembly of Complex Pyrazoles"
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 2501. [Link]

138. Youqian Deng and Jin-Quan Yu
"Remote meta-C-H Olefination of Phenylacetic Acids Directed by a Versatile U-Shaped Template"
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 888. [Link]

2014:

137. Yue-Jin Liu,Hui Xu, Wei-Jun Kong, Ming Shang, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Overcoming the limitations of directed C-H functionalizations of heterocycles"
Nature 2014, 515, 389. [Link]

136. Ling Chu, Kai-Jiong Xiao and Jin-Quan Yu
"Room-temperature enantioselective C-H iodination via kinetic resolution"
Science 2014, 346, 451. [Link]

• Featured in TSRI News & Views [Link]

135. Jin-Quan Yu
"Directed C-H Activation Reactions of Synthetically Versatile Substrates: A Journey to Practicality"
Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 1393. [Link]

• Commentaries

134. Ming Shang, Shang-Zheng Sun, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Cu(OAc)2-Catalyzed Coupling of Aromatic C-H Bonds with Arylboron Reagents"
Org. Lett. 2014, 16, 5666. [Link]

133. Wei Gong, Guofu Zhang, Tao Liu, Ramesh Giri and Jin-Quan Yu
"Site-Selective C(sp3)-H Functionalization of Di-, Tri-, and Tetrapeptides at the N-Terminus"
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 16940. [Link]

132. Ru-Yi Zhu, Jian He and Jin-Quan Yu
"Ligand-Promoted Alkylation of C(sp3)-H and C(sp2)-H Bonds"
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 13194. [Link]

131. Ming Shang, Hong-Li Wang, Shang-Zheng Sun, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Cu(II)-Mediated Ortho C-H Alkynylation of (Hetero)Arenes with Terminal Alkynes"
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11590. [Link]

130. Guoqiang Yang, Petra Lindovska, Dajian Zhu, Justin Kim, Peng Wang, Ri-Yuan Tang, Mohammad Movassaghi and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed meta-C-H Olefination, Arylation, and Acetoxylation of Indolines Using a U-Shaped Template"
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 10807. [Link]

129. Ming Shang,Shang-Zheng Sun, Hong-Li Wang, Brian N. Laforteza, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Exceedingly Fast Copper(II)-Promoted ortho C-H Trifluoromethylation of Arenes using TMSCF3"
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 10439. [Link]

128. Youqian Deng, Wei Gong, Jian He and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled Triple C-H Activation Reactions: One-Pot Synthesis of Diverse 4-Aryl-2-quinolinones from Propionamides"
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6692. [Link]

127. Kai-Jiong Xiao, David W. Lin, Motofumi Miura, Ru-Yi Zhu, Wei Gong, Masayuki Wasa and Jin-Quan Yu
"Palladium(II)-Catalyzed Enantioselective C(sp3)-H Activation Using a Chiral Hydroxamic Acid Ligand"
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8138. [Link]

126. Suhua Li, Gang Chen, Chen-Guo Feng, Wei Gong and Jin-Quan Yu
"Ligand-enabled gamma-C-H Olefination and Carbonylation: Construction of beta-Quaternary Carbon Centers"
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 5267. [Link]

125. Erik L. Regalado, Marisa C. Kozlowski, John M. Curto, Tobias Ritter, Michael G. Campbell, Anthony R. Mazzotti, Bruce C. Hamper, Christoph er D. Spilling, Michael P. Mannino, Li Wan, Jin-Quan Yu, Jinchu Liu and Christopher J. Welch
"Support of academic synthetic chemistry using separation technologies from the pharmaceutical industry"
Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 2161. [Link]

124. Jian He, Suhua Li, Youqian Deng, Haiyan Fu, Brian N. Laforteza, Jillian E. Spangler, Anna Homs and Jin-Quan Yu
"Ligand-Controlled C(sp3)-H Arylation and Olefination in Syntheses of Unnatural Chiral a-Amino Acids"
Science 2014, 343, 1216. [Link]

• Highlighted on the Academic Minute [Link]

123. Riyuan Tang, Gang Li and Jin-Quan Yu
"Conformation-Induced Remote meta-C-H Activation of Amines"
Nature 2014, 507, 215. [Link]

122. Ming Shang, Shang-Zheng Sun, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Cu(II)-Mediated C-H Amidation and Amination of Arenes: Exceptional Compatibility with Heterocycles"
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 3354. [Link]

121. Kelvin S. L. Chan, Masayuki Wasa, Ling Chu, Brian N. Laforteza, Masanori Miura and Jin-Quan Yu
"Ligand-enabled cross-coupling of C(sp3)-H bonds with arylboron reagents via Pd(II)/Pd(0) catalysis"
Nature Chemistry 2014, 6, 146. [Link]

120. Gui-Juan Cheng, Yun-Fang Yang, Peng Liu, Ping Chen, Tian-Yu Sun, Gang Li, Xinhao Zhang, K. N. Houk, Jin-Quan Yu and Yun-Dong Wu
"Role of N-Acyl Amino Acid Ligands on Pd(II)-Catalyzed Remote CCH Activation of Tethered Arenes"
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 894. [Link]

119. Harit U. Vora, Anthony P. Silvestri, Casper J. Engelin and Jin-Quan Yu
"Rhodium(II)-Catalyzed Non-Directed Oxidative Alkenylation of Arenes: Arene Loading At One Equivalent"
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2683. [Link]

118. Yun-Fang Yang, Gui-Juan Cheng, Peng Liu, Dasheng Leow, Tian-Yu Sun, Ping Chen, Xinhao Zhang, Jin-Quan Yu, Yun-Dong Wu and K. N. Houk
"Palladium-Catalyzed meta-Selective C-H Bond Activation with a Nitrile-Containing Template: A Computational Study on Mechanism and Origins of Selectivity"
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 344. [Link]

117. Sandy Ma, Giorgio Villa, Peter S. Thuy-Boun, Anna Homs and Jin-Quan Yu
"Pd-Catalyzed ortho-Selective C-H Deuteration of Arenes: Evidence for Superior Reactivity of Weakly Coordinated Palladacycles"
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 734. [Link]

2013:

116. Li Wan, Navid Dastbaravardeh, Gang Li and Jin-Quan Yu
"Cross-Coupling of Remote meta-C-H Bonds Directed by a U-Shaped Template"
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 18056. [Link]

115. Ling Chu, Xiao-Chen Wang, Curtis E Moore, Arnold L. Rheingold and Jin-Quan Yu
"Pd-catalyzed Enantioselective C-H Iodination: Asymmetric Synthesis of Chiral Diarylmethylamines"
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 16344. [Link]

• Highlighted by SynFacts, 2014(10): 0046, DOI: 10.1055/s-0033-1340453 [Link]

114. Peter S. Thuy-Boun, Giorgio Villa, Devin Dang, Paul F Richardson, Shun Su and Jin-Quan Yu
"Ligand-Accelerated ortho-C-H Alkylation of Arylcarboxylic Acids using Alkyl Boron Reagents"
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 17508. [Link]

113. Ming Shang, Shao-Hang Zeng, Shang-Zheng Sun, Hui-Xiong Dai and Jin-Quan Yu
"Ru(II)-Catalyzed ortho-C-H Amination of Arenes and Heteroarenes at Room Temperature"
Org. Lett. 2013, 15, 5286. [Link]

112. Masanori Miura, Chen-Guo Feng, Sandy Ma, and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed Ortho-Trifluoromethylation of Benzylamines"
Org. Lett. 2013, 15, 5258. [Link]

111. Travis M. Figg, Masayuki Wasa, Jin-Quan Yu and Djamaladdin G. Musaev
"Understanding the Reactivity of Pd0/PR3-Catalyzed Intermolecular C(sp3)-H Bond Arylation"
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 14206. [Link]

110. Xiao-Chen Wang, Yi Hu, Samuel Bonacorsi, Yang Hong, Richard Burrell, and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed C-H Iodination Using Molecular I2 as the Sole Oxidant"
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 10326. [Link]

• Highlighted on CE&N news
• Highlighted on JACS spotlight

109. Chen-Guo Feng, Mengchun Ye, Kai-Jiong Xiao, Suhua Li and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed Phosphorylation of Aryl C-H Bonds"
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 9322. [Link]

108. Tian-Sheng Mei, Dasheng Leow, Han Xiao, Brian N. Laforteza, and Jin-Quan Yu
"Synthesis of Indolines via Pd(II)-Catalyzed Amination of C-H Bonds Using PhI(OAc)2 as the Bystanding Oxidant"
Org. Lett. 2013, 15, 3058. [Link]

107. Brandon R. Rosen, Leah R. Simke, Peter S. Thuy-Boun, Darryl D. Dixon, Jin-Quan Yu and Phil S. Baran
"C-H Functionalization Logic Enables Synthesis of (+)-Hongoquercin A and Related Compounds"
Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 7317. [Link]

• Selected as a "VIP Paper".

106. Keary M. Engle and Jin-Quan Yu
"Developing Ligands for Palladium(II)-Catalyzed C-H Functionalization: Intimate Dialogue between Ligand and Substrate"
J. Org. Chem. 2013, 78, 8927. [Link]

• Invited Perspective

105. Hui-Xiong Dai, Gang Li, Xing-Guo Zhang, Antonia F. Stepan, and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed ortho- or meta-C-H Olefination of Phenol Derivatives"
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 7567. [Link]

104. Hengbin Wang , Gang Li , Keary M Engle , Jin-Quan Yu , and Huw Madoc Lynn Davies
"Sequential C-H Functionalization Reactions for the Enantioselective Synthesis of Highly Functionalized 2,3-Dihydrofurans"
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6774. [Link]

103. Mengchun Ye, Andrew Edmunds, James Morris, David Sale, Yejia Zhang and Jin-Quan Yu
"A Robust Protocol for Pd(II)-catalyzed C-3 Arylation of (1H)Indazoles and Pyrazoles: Total Synthesis of Nigellidine Hydrobromide"
Chem. Sci. 2013, 4, 2374. [Link]

102. Jian He, Masayuki Wasa, Kelvin S. L. Chan, and Jin-Quan Yu
"Palladium(0)-Catalyzed Alkynylation of C(sp3)-H Bonds"
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 3387. [Link]

101. Xiu-Fen Cheng, Yan Li, Yi-Ming Su, Feng Yin, Jian-Yong Wang, Jie Sheng, Harit U. Vora, Xi-Sheng Wang, and Jin-Quan Yu
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C-H Activation/C-O Bond Formation: Synthesis of Chiral Benzofuranones"
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 1236. [Link]

2012:

100. Tian-Sheng Mei, Lei Kou, Sandy Ma, Keary M. Engle, Jin-Quan Yu
"Heterocycle Formation via Palladium-Catalyzed C-H Functionalization"
Synthesis 2012, 44, 1778. [Link]

99. Gang Li, Dasheng Leow, Li Wan and Jin-Quan Yu
"Ether-Directed ortho-C-H Olefination with a Palladium(II)/Monoprotected Amino Acid Catalyst"
Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 52, 1247. [Link]

98. Wasa, M.; Chan, K. S. L.; Zhang, X.-G.; He, J.; Miura, M.; Yu, J. -Q.
"Ligand-Enabled Methylene C(sp3)-H Bond Activation with a Pd(II) Catalyst."
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 18570. [Link]

97. Giri, R.; Lan, Y.; Liu, P.; Houk, K. N.; Yu, J.-Q.
"Understanding Reactivity and Stereoselectivity in Palladium-Catalyzed Diastereoselective sp3 C-H Bond Activation: Intermediate Characterization and Computational Studies."
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 14118. [Link]

96. Zhang, X.-G.; Dai, H.-X.; Wasa, M.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed ortho-Trifluoromethylation of Arenes and Insights into Coordination Mode of Acidic Amide Directing Groups."
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 11948. [Link]

95. Leow, D.; Li, G.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q.
"Activation of Remote meta-C-H Bond Assisted by an End-on Template."
Nature 2012, 486, 518. [Link]

94. Baxter, R. D.; Sale, D.; Engle, K. M.; Yu, J.-Q.; Blackmond, D. G.
"Mechanistic Rationalization of Unusual Kinetics in Pd-Catalyzed C-H Olefination."
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 4600. [Link]

93. Dai, H.-X.; Yu, J.-Q.
"Pd-Catalyzed Oxidative ortho-C-H Borylation of Arenes."
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 134. [Link]

92. Engle, K. M.; Mei, T.-S.; Wasa, M.; Yu, J.-Q.
"Weak Coordination as Powerful Means for Developing Broadly Useful C-H Functionalization Reactions."
Acc. Chem. Res. 2012, 45, 788. [Link]

91. Musaev, D. G.; Kaledinm, A. L.; Shi, B. -F.; Yu, J.-Q.
"Key Mechanistic Features of Enantioselective C-H Bond Activation Reactions Catalyzed by [(Chiral Mono-N-Protected Amino Acid)-Pd(II)] Complexes."
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 1690. [Link]

2011:

90. Wasa, M.; Engle, K. M.; Lin, D. W.; Yoo, E. J.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C-H Activation of Cyclopropanes."
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19598. [Link]

89. Ye, M.; Gao, G.-L.; Edmunds, A. J. F.; Worthington, P. A.; Morris, J. A.; Yu, J.-Q.
"Ligand-Promoted C-3-Selective Arylation of Pyridines with Pd Catalysts: Gram-Scale Synthesis of (+/-) Preclamol."
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19090. [Link]

88. Liu, L.; Wu, H.-C.; Yu, J.-Q.
"Improved Syntheses of Phosphine Ligands by Direct Coupling of Diarylbromophosphine with Organometallic Reagents."
Chem. Eur. J. 2011, 17, 10828. [Link]

87. Engle, K. M.; Thuy-Boun, P. S.; Dang, M.; Yu J.-Q.
"Ligand-Accelerated Cross-Coupling of C(sp2)-H Bonds with Arylboron Reagents."
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 18183. [Link]

86. Wasa M.; Chan, K. S. L; Yu J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed Cross-Coupling of C(sp2)-H Bonds and Aryl-, Alkyl-, and Vinyl-Boron Reagents via Pd(II)/Pd(0) Catalysis."
Chem. Lett. 2011, 40, 1004. [Link]

• Paper in celebration of the 2010 Nobel Prize in Chemistry.

85. Wang, X.; Leow D.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed para-Selective C-H Arylation of Monosubstituted Arenes."
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 13864. [Link]

• The fourth most read JACS article in August 2011.

84. Chan, K. S. L; Wasa M.; Wang X.; Yu J.-Q.
"Palladium(II)-Catalyzed Selective Monofluorination of Benzoic Acids Using a Practical Auxiliary: A Weak-Coordination Approach."
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 9081. [Link]

83. Yoo, E. J.; Ma, S.; Mei, T.-S.; Chan, K. S. L.; Yu, J.-Q.
"Pd-Catalyzed Intermolecular C-H Amination with Alkylamines."
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7652. [Link]

• The fourth most read JACS article in July 2011.

82. Ye, M.; Gao, G.-L.; Yu, J.-Q.
"Ligand-Promoted C-3 Selective C-H Olefination of Pyridines with Pd Catalysts."
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 6964. [Link]

• The third most read JACS article in April 2011.

81. Dai, H.-X.; Stepan, A. F.; Plummer, M. S.; Zhang, Y.-H.; Yu, J.-Q.
"Divergent C-H Functionalizations Directed by Sufonamide Pharmacophores: Late-Stage Diversification as a Tool for Drug Discovery."
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7222. [Link]

• One of the Top 10 most read JACS articles in April 2011.

80. Wang, D.-H.; Yu, J.-Q.
"Highly Convergent Total Synthesis of (+)-Lithospermic Acid via a Late-Stage Intermolecular C-H Olefination."
J. Am. Chem. Soc. 2011, 33, 5767. [Link]

• One of the Top 20 most read JACS articles in March 2011.
• Highlighted by SynFacts, 2011(7): 0707-0707, DOI: 10.1055/s-0030-1260491 [Link]

79. Lu, Y.; Leow, D.; Wang, X.; Engle, K. M.; Yu, J.-Q.
"Hydroxyl-Directed C-H Carbonylation Enabled by Mono-N-Protected Amino Acid Ligands: An Expedient Route to 1-Isochromanones."
Chem. Sci. 2011, 2, 967. [Link]

• Highlighted on the Chemical Science blog [Link]
• The second most-read Chem. Sci. article in March 2011.

78. Davies, H. M. L.; Du Bois, J.; Yu, J.-Q.
"C-H Functionalization in Organic Synthesis"
Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 1855. [Link]

77. Engle, K. M.; Mei, T.-S., Wang, X.; Yu, J.-Q.
"Bystanding F+ Oxidants Enable Selective Reductive Elimination From High-Valent Metal Centers in Catalysis."
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 1478. [Link]

2010:

76. Wasa, M.; Engle, K. M.; Yu, J.-Q.
"Cross-coupling of C(sp3)-H Bonds with Organometallic Reagents via Pd(II)/Pd(0) Catalysis."
Isr. J. Chem. 2010, 50, 605. [Link]

• An invited article for the "Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions" special issue honoring the 2010 Nobel Prize winners.
• Selected for the front cover.

75. Huang, Y.Q.; Liu, G.-X.; Zhou, X.-Y.; Okamura, T.-a.; Su, J.; Fan, J.; Sun, W.-Y.; Yu, J. J.-Q.; Ueyama, N.
"Syntheses, Crystal Structures and Properties of Silver(I) and Copper(II) Complexes with an Oxazoline-Containing Tetradentate Ligand."
New. J. Chem. 2010, 34, 2436. [Link]

74. Yoo, E. J.; Wasa, M.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed Carbonylation of sp3 C-H Bonds: A New Entry to 1,4-Dicarbonyl Compounds."
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 17378. [Link]

• One of the Top 20 most read JACS articles in November 2010.
• Featured in SynForm [Link]

73. Engle, K. M.; Wang, D.-H.; Yu, J.-Q.
"Ligand-Accelerated C-H Olefination Reactions: Evidence for a Switch of Mechanism."
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 14137. [Link]

• One of the Top 20 most read JACS articles in September 2010.
Also see Org. Synth. 2015, 92, 58-75

72. Wang, X. Lu, Y.; Dai, H.-D; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed Hydroxy-Directed C-H Activation/C-O Cyclization: Expedient Construction of Dihydrobenzofurans."
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132 12203. [Link]

• One of the Top 10 most read JACS articles in August 2010.
• Featured in SynFacts, 2010(11): 1223-1223, DOI: 10.1055/s-0030-1258837 [Link]

71. Engle, K. M.; Wang, D.-H.; Yu, J.-Q.
"Constructing Multiply Substituted Arenes Using Sequential Pd(II)-Catalyzed C-H Olefination."
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 6169. [Link]

70. Mei, T.-S.; Wang, D.-H.; Yu, J.-Q.
"Expedient Drug Synthesis and Diversification via ortho-C-H Iodination Using Recyclable PdI2 as the Precatalyst."
Org. Lett. 2010, 12, 3140. [Link]

• One of the Top 20 most read Org. Lett. articles in June 2010.
• Featured in SynFacts, 2010(10): 1103-1103, DOI: 10.1055/s-0030-1258072 [Link]

69. Huang, Y.-Q.; Sheng, Z.-L.; Zhou, X.-Y.; Okamura, T.-a.; Su, J.; Fan, J.; Sun, W.-Y.; Yu, J. J.-Q.; Ueyama, N.
"Metal-Organic Frameworks with Oxazoline-Containing Tripodal Liand: Structure Changes via Reaction Medium and Metal-to-Ligand Ratio."
CrystEngComm. 2010, 12, 4328. [Link]

68. Vickers, C.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed ortho-C-H Acetoxylation of Phenylalanine and Ephedrine Derivatives with MeCOOOt-Bu/Ac2O."
Org. Lett. 2010, 12, 2511. [Link]

• One of the Top 10 most read Org. Lett. articles in May 2010.

67. Lu, Y.; Wang, D.-H.; Engle, K. M.; Yu, J-.Q.
"Pd(II)-Catalyzed Hydroxyl-Directed C-H Olefination Enabled by Monoprotected Amino Acid Ligands."
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 5916. [Link]

• One of the Top 10 most read JACS articles in April 2010.
• Featured in SynFacts, 2010(7): 0754-0754, DOI: 10.1055/s-0029-1220134 [Link]

66. Wasa, M.; Engle, K. M.; Yu, J-.Q.
"Pd(II)-Catalyzed Olefination of sp3 C-H Bonds."
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 3680. [Link]

• One of the Top 20 most read JACS articles in March 2010.
• Featured in SynFacts [Link]

65. Wang, X.; Truesdale, L.; Yu, J-.Q.
"Pd(II)-Catalyzed ortho-Trifluoromethylation of Arenes Using TFA as a Promoter."
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 3648. [Link]

• One of the Top 20 most read JACS articles in February 2010.

64. Wasa, M.; Yu, J-.Q.
"Amide-Directed Arylation of sp3 C-H Bonds using Pd(II) and Pd(0) Catalysts."
Tetrahedron 2010, 66, 4811. [Link]

• In honor of Professor Brian Stoltz on his being awarded Tetrahedron Young Investigator Award.
• Featured in SynFacts, 2010(9): 1052-1052, DOI: 10.1055/s-0030-1257894 [Link]

63. Shi, B.-F.; Zhang, Y.-H.; Lam, J. K.; Wang, D.-H.; Yu, J-.Q.
"Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C-H Olefination of Diphenylacetic Acids."
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 460. [Link]

• One of the Top 20 most read JACS articles in December 2009.
• Highlighted in Angew. Chem. Int. Ed. [Link]

62. Giri, R.; Lam, J. K.; Yu, J-.Q.
"Synthetic Applications of Pd(II)-Catalyzed C-H Carboxylation and Mechanistic Insights: Expedient Routes to Anthranilic Acids, Oxazolinones and Quinazolinones."
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 686. [Link]

• One of the Top 20 most read JACS articles in December 2009.

61. Wasa, M.; Worrell, B. T.; Yu, J.-Q.
"Pd(0)/PR3-Catalyzed Arylation of Nicotinic Acid and Isonicotinic Acid Derivatives"
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 1275. [Link]

• Selected as a "Hot Paper."
• One of the 10 most accessed Angew. Chem. Int. Ed. articles in January 2010.

60. Wang, D.-H.; Engle, K. M.; Shi, B.-F.; Yu, J.-Q.
"Ligand-Enabled Reactivity and Selectivity in a Synthetically Versatile Aryl C-H Olefination"
Science 2010, 327, 315. [Link]

• Selected as a Science Express paper.
• Featured in C&EN News, Science & Technology, Concentrates. [Link]
• Featured in RSC's Chemistry World. [Link]
• Featured in TSRI News & Views. [Link]
• Featured in Science Daily. [Link]
• Highlighted in Angew. Chem. Int. Ed. [Link]

2009:

59. Zhang, Y.-H.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed Hydroxylation of Arenes Using 1 atm O2 or Air"
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 14654. [Link]

• Featured in C&EN News, Science & Technology, Concentrates . [Link]
• One of the Top 20 most read JACS articles in November 2009.
• Featured in SynFacts, 2010(2): 0214-0214, DOI: 10.1055/s-0029-1219057 [Link]
• Featured online at the Organic Chemistry Portal [Link]

58. Giri, R.; Shi, B.-F.; Engle, K. M.; Maugel, N.; Yu, J.-Q.
"Transition Metal-Catalyzed C-H Activation Reactions: Diastereoselectivity and Enantioselectivity"
Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 3242. [Link]

• Part of the "Rapid Formation of Molecular Complexity in Organic Synthesis" Issue
• One of the Top 10 most read Chem. Soc. Rec. articles for three consecutive months 11/09-01/10.

57. Mei, T.-S.; Wang, X.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-catalyzed Amination of C-H Bonds Using Single-electron or Two-electron Oxidants"
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 10806. [Link]

• Featured in SynFacts, 2009(10): 1076-1076, DOI: 10.1055/s-0029-1217902 [Link]
• Featured online at the Organic Chemistry Portal [Link]

56. Wasa, M.; Engle, K. M.; Yu, J.-Q.
"Pd(0)-Catalyzed Intermolecular Arylation of sp3 C-H Bonds"
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9886. [Link]

• Featured in SynFacts, 2009(10): 1147-1147, DOI: 10.1055/s-0029-1217884 [Link]

55. Wu, H.-C.; Hamid, S. A.; Yu, J.-Q.; Spencer, J. B.
"Possible Origin of Electronic Effects in Rh(I)-Catalyzed Enantioselective Hydrogenation"
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9604. [Link]

• In memory of Professor Jonathan B. Spencer.

54. "Zhang, Y.-H.; Shi, B.-F.; Yu, J.-Q."
"Pd(II)-Catalyzed ortho-Alkylation of Benzoic Acids with Alkyl Halides"
Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 6097. [Link]

• Selected as a "Hot Paper.

53. Wang, X.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q.
"Versatile Pd(OTf)2-H2O-Catalyzed ortho-Fluorination Using NMP as a Promoter"
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 7520. [Link]

• Featured in C&EN News, Science & Technology, Concentrates. [Link]
• Featured in SynFacts, 2009(9): 1017-1017, DOI: 10.1055/s-0029-1217694 [Link]
• One of the Top 20 most read JACS articles in May 2009.

52. Zhang, Y.-H.; Shi, B.-F.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed Olefination of Electron-Deficient Arenes Using 2,6-Dialkyl Pyridine Ligands"
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 5072. [Link]

• Featured in Science. [Link]
• Reported in C&EN News.
• Featured in ChemCatChem. [Link]
• Featured in SynFacts, 2009(7): 0785-0785, DOI: 10.1055/s-0029-1217264 [Link]
• Featured in Angew. Chem. Int. Ed. [Link]

51. Chen, X.; Dobereiner, G.; Hao, X.-S.; Giri, R.; Maugel, N.; Yu, J.-Q.
"Cu(II)-Mediated Oxidative Dimerization of 2-Phenylpyridine Derivatives"
Tetrahedron 2009", 65, 3085. [Link]

50. Chen, X.; Engle, K. M.; Wang, D.-H.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed C-H Activation/C-C Cross-Coupling Reactions: Versatility and Practicality"
Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 5094. [Link]

• In memory of Professor Jonathan B. Spencer. • One of the 10 most accessed Angew. Chem. Int. Ed. articles for the year (06/09-05/10).

2008:

49. Wang, D.-H.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q.
"Versatile Pd(II)-Catalyzed C-H Activation/Aryl−Aryl Coupling of Benzoic and Phenyl Acetic Acids"
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 17676. [Link]

• Featured in SynFacts, 2009(4): 0436-0436, DOI: 10.1055/s-0028-1087822. [Link]

48. Wasa, M.; Yu, J.-Q.
"Synthesis of beta, gamma and delta-Lactams via Pd(II)-Catalyzed C-H Activation Reactions"
J. Am. Chem. Soc. 2008", 130, 14058. [Link]

• Featured in SynFacts, 2009(4): 0436-0436, DOI: 10.1055/s-0028-1087822. [Link]

47. Giri, R.; Yu, J.-Q.
"Synthesis of 1,2 and 1,3-dicarboxylic Acids via Pd(II)-Catalyzed Carboxylation of" Aryl and Vinyl C-H Bonds""
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14082. [Link]

• Featured in ChemCatChem. [Link]

46. Li, J.-J.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q.
"Synthesis of Indolines and Tetrahydroisoquinolines from Arylethylamines via PdII-catalyzed C-H Activation Reactions""
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 6452. [Link]

• Selected as a VIP paper.

45. Mei, T.-S.; Giri, R.; Maugel, N.; Yu, J.-Q.
"Pd-catalyzed mono-selective ortho-halogenation of C-H bonds assisted by counter cations: an orthogonal method to directed ortho-lithiation""
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 5215. [Link]

• Featured in Organic Process Research & Development. [Link] (p. 367?68)

44. Shi, B.-F.; Maugel, N.; Zhang, Y.-H.; Yu, J.-Q.
"PdII-Catalyzed Enantioselective Activation of sp2 and sp3 C-H Bonds Using mono Protected Amino Acids as Chiral Ligands"
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 4882. [Link]

• Dedicated to Professor E. J. Corey on the occasion of his 80th birthday.
• Selected as a "Hot Paper" and featured on the front cover.
• Featured in C&EN News, Latest News. [Link]
• Featured in Science. [Link]
• Highlighted in Angew. Chem. Int. Ed. [Link]

43. Wang, D.-H.; Wasa, M.; Giri, R.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed Cross-Coupling of sp3 C-H Bonds with sp2 and sp3 Boronic Acids Using Air as the Oxidant"
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 7190. [Link]

• Featured in SynForm. [Link] (p. A99−A100)

42. Giri, R.; Maugel, N. L.; Foxman, B. M.; Yu, J.-Q.
"Dehydrogenation of inert alkyl groups by Pd(OAc)2: converting a propyl "group into p-allylic complex via a double C-H bond activation""
Organometallics 2008, 27, 1667. [Link]

41. Li, J.-J.; Giri, R.; Yu, J.-Q.
"Remote C-H bond functionalization reveals the distance-dependent isotope effects"
Tetrahedron 2008, 64, 6979. [Link]

• In honor of Professor John Hartwig on his being awarded Tetrahedron Young Investigator Award.

40. Giri, R.; Yu, J.-Q
"Iodine monoacetate as a C-H functionalization reagent"
The Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (e-EROS) 2008, . [Link]

39. Huang, Y.-Q.; Shen, Z.-L.; Okamura, T.; Wang, Y.; Wang, X.-F.; Sun, W.-Y.; Yu, J.-Q.; Ueyama, N.
"Silver(I) complexes with oxazoline-containing tripodal ligands: structure variation via counter anions and reaction conditions"
Dalton Trans 2008, 204. [Link]

2007:

38. Huang, Y.-Q.; Zhou, X.-Y.; Shen, Z.-L.; Liu, G.-X.; Yu, J.-Q.; Sun, W.-Y.
"Synthesis and crystal stryctyre if a novel Ag(I) 1-D coordination polymer with a 2-oxazoolinyl-containing tripodal ligand"
Acta. Chim. Sinica 2007, 65, 1318. [Link]

37. Giri, R.; Maugel, N. L.; Li, J.-J.; Wang, D.-H.; Breazzano, S. P.; Saunders, L. B.; Yu, J.-Q.
"Palladium-catalyzed methylation and arylation of sp2 and sp3 C-H bonds in simple carboxylic acids"
J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 3510. [Link]

• Featured in Organic Process Research & Development. [Link] (p. 367?68)

2006:

36. Yu, J.-Q.; Giri, R.; Chen, X.
"s-Chelation-directed C-H functionalizations using Pd(II) and Cu(II) catalysts: regioselectivity, stereoselectivity and catalytic turnover"
Org. Biomol. Chem 2006, 4, 4041. [Link]

• Featured on the front cover.
• One of the Top 5 most cited OBC articles in 2006-2011. [Link]

35. Wang, D.-H.; Wu, D.-F.; Yu, J.-Q.
"Palladium-Catalyzed Oxidation of Boc-Protected N-Methylamines with IOAc as the Oxidant: A Boc-Directed sp3 C-H Bond Activation"
Org. Lett. 2006, 8, 3387. [Link]

34. Giri R.; Wasa, M.; Brazzano, S. P.; Yu, J.-Q.
"Converting gem-Dimethyl Groups into Cyclopropanes via Pd-Catalyzed Sequential C-H Activation and Radical Cyclization"
Org. Lett. 2006, 8, 5685. [Link]

33. Chen, X.; Goodhue, C. E.; Yu, J.-Q.
"Palladium-Catalyzed Alkylation of sp2 and sp3 C-H Bonds with Methylboroxine and Alkylboronic Acids: Two Distinct C-H Activation Pathways"
J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 12634. [Link]

32. Chen, X.; Hao, X.-S.; Goodhue, C. E.; Yu, J.-Q.
"Cu(II)-Catalyzed Functionalizations of Aryl C-H Bonds Using O2 as an Oxidant"
J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6790. [Link]

31. Chen, X.; Li, J.-J.; Hao, X.-S.; Goodhue, C. E.; Yu, J.-Q
"Palladium-Catalyzed Alkylation of Aryl C-H Bonds with sp3 Organotin Reagents Using Benzoquinone as a Crucial Promoter"
J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 78. [Link]

2005:

30. Giri, R.; Chen, X.; Hao, X.-S.; Li, J.-J.; Liang, J.; Fan, Z.-P.; Yu, J.-Q.
"Catalytic and Stereoselective Iodination of Prochiral C-H Bonds"
Tetrahedron: Asymmetry. 2005, 16, 3502. [Link]

• Invited contribution for a special issue on asymmetric oxidation.

29. Giri, R.; Liang, J.; Lei, J.-G.; Li, J- J.; Wang, D.-H.; Chen, X.; Naggar, I. C.; Guo, C.; Foxman, B. M.; Yu, J.-Q.
"Pd-Catalyzed Stereoselective Oxidation of Methyl Groups by Inexpensive Oxidants under Mild Conditions: A Dual Role for Carboxylic Anhydrides in Catalytic C-H Bond Oxidation"
Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7420. [Link]

28. Giri, R.; Chen, X.; Yu, J.-Q.
"Palladium-Catalyzed Asymmetric Iodination of Unactivated C-H Bonds under Mild Conditions"
Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 2112. [Link]

Graduate student and post-doctoral publications:

27. Wu, H. C.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Stereospecific Deoxygenation of Phosphine Oxides with Retention of Configuration Using Triphenylphosphine as an Oxygen Acceptor."
Org. Lett. 2004, 6, 4675. [Link]

26. Ley, S. V.; Mitchell, C.; Pears, D.; Ramarao, C.; Yu, J. Q., Zhou, W.
"Recyclable Polyurea-Microencapsulated Pd(0) Nanoparticles: An Efficient Catalyst for Hydrogenolysis of Epoxides"
Org. Lett. 2003, 5, 4665. [Link]

25. Tan, Y. P.; Khatua, S.; Yu, J. Q.; Jenkins, S. J.; Gaunt, M. J.; Spencer, J. B.; King, D. A.
"Catalyst-Induced Changes in a Substituted Aromatic: A Combined Approach via Experiment and Theory."
Surf. Sci. 2005, 589, 173. [Link]

24. Yu, J. Q.; Wu, H. C.; Corey, E. J.
"Pd(OH)2/C-Mediated Selective Oxidation of Silyl Enol Ethers by tert-Butylhydroperoxide, a Useful Method for the Conversion of Ketones to alpha,beta-enones or beta-silyloxy-alpha,beta-enones."
Org. Lett. 2005, 7, 1415. [Link]

23. Wabnitz, T. C.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B
"Evidence that proton can be the active catalyst in Lewis acid-mediated Hetero-Michael additions."
Chem. Eur. J. 2004, 10, 484. [Link]

22. Yu, J. Q.; Corey, E. J.
"A mild, catalytic and highly selective method for oxidation of a,b-enones to 1,4-enediones."
J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 3232. [Link]

21. Yu, J. Q.; Wu, H. C.; Ramarao, C.; Spencer, J. B.; Ley, S. V.
"Transfer hydrogenation using recyclable polyurea encapsulated palladium: efficient and chemoselective reduction of aryl ketones."
Chem. Commun. 2003, 678. [Link]

20. T. C.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"A general, polymer-supported acid catalyzed hetero-Michael addition."
Synlett 2003, 1070. [Link]

19. Huang, F. L.; Li, Y. Y.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Biosynthesis of aminoglycoside antibiotics: cloning, expression and characterization of an aminotransferase involved in the pathway to 2-deoxystreptamine."
Chem. Commun. 2002, 2860. [Link]

18. Yu, J. Q.; Corey, E. J.
"Diverse pathways for the palladium(II)-mediated oxidation of olefins by tert-butylhydroperoxide."
Org. Lett. 2002, 4, 2727. [Link]

17. Yu, J. Q.; Gaunt, M. J.; Spencer, J. B.
"Convenient preparation of trans-arylalkenes via palladium(II)-catalyzed summarization of cis-arylalkenes."
J. Org. Chem. 2002, 67, 4627. [Link]

16. Gaunt, M. J.; Yu, J. Q.; Spencer,  J. B.
"Evidence that availability of allylic hydrogen governs the regioselectivity of Wacker oxidation."
Chem. Commun. 2001, 1844. [Link]

15. Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Convenient syntheses of 2-deoxy-scyllo-inosose and 2-deoxy-scyllo-inosamine: two key intermediates on the biosynthetic pathway to aminoglycoside antibiotics."
Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4219. [Link]

14. Wright, J. A; Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Sequential removal of the benzyl-type protecting groups PMB and NAP by oxidative cleavage using CAN and DDQ."
Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4033. [Link]

13. Papageorgiou E. A.; Gaunt,  M. J.; Yu, J. Q.; Spencer,  J. B.
"Selective hydrogenolysis of novel benzyl carbamate protecting groups."
Org. Lett. 2000, 2, 1049. [Link]

12. Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Evidence for direct hydride delivery from formic acid in transfer hydrogenation."
Chem. Eur. J. 1999, 5, 2237. [Link]

11. Yu, J. Q.; Whitney, P.-S.; Spencer, J. B.
"Direct comparison between homogeneous and heterogeneous hydrogenation."
J. Mol. Catal. A-Chem. 1999, 146, 199. [Link]

10. Gaunt M. J.; Boschetti C. E.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Preferential hydrogenolysis of NAP esters provides a new orthogonal protecting group strategy for carboxylic acids."
Tetrahedron Lett. 1999, 40, 1803. [Link]

9. Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"New insight into the mechanism of catalytic hydrogenation allows the key intermediate in asymmetric hydrogenation to be predicted."
Tetrahedron 1998, 54, 15821. [Link]

8. Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Heterogeneous transfer hydrogenation involves pairwise hydrogen transfer from the same position of two molecules of formic acid."
Chem. Commun. 1998, 1935. [Link]

7. Gaunt, M. J.; Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Rational design of  benzyl protecting groups allows sequential deprotection of hydroxyl groups by catalytic hydrogenolysis."
J. Org. Chem. 1998, 63, 4172. [Link]

6. Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Discovery that quinoline and triphenylphosphine alter the electronic properties of hydrogenation catalysts."
Chem. Commun. 1998, 1103. [Link]

5. Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Regioselective hydrometalation of alkenes reveals the amphipolar nature of the Pd-H bond in heterogeneous hydrogenation."
J. Org. Chem. 1997, 62, 8618. [Link]

4. Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"First evidence that the mechanism of catalytic hydrogenation with homogeneous palladium and rhodium catalysts is strongly influenced by substrate polarity."
J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 5257. [Link]

3. Yu, J. Q.; Spencer, J. B.
"Stereoselective deoxygenation of myo-inositol monotosylates with lithium triethylborohydride."
J. Org. Chem. 1996, 61, 3234. [Link]

2. Liu, B.; Yu, J. Q.; Xiao, S.
"Study on selective alkylation of guaiacol with camphene over H-Mordenite"
J. Org. Chem. (Chinese) 1995, 15, 318. [Link]

1. Yu, J. Q.; Zhou, P.; Xiao, S.
"Highly Selective Hydration of alpha-Pinene over H-Mordenites Pretreated with Quaternary Ammonium Salts."
Chinese J. Chem. (English) 1995, 13, 280. [Link]