• Menu

  The Boger Group  News

  Diene (Top to Bottom): Anindya Sarkar, Jiajun Zhang, Shinji Tadano, Maxwell Moore, Zixi Zhu, Zhi-Chen Wu, Shiwei Qu, Christopher Gartshore, Yu Cai, Byron Boon, Bin Cai, Brittany Smolarski, Satoshi Umezaki, Vyom Shukla, Stephanie Zhou; 
  Plus Sign: Shreyosree Chatterjee, Ezra Salazar, Kevin Litwin, Dale L. Boger, Ming-Hsiu Yang; 
  Dienophile (Top to Bottom): Ceheng Tan, Yuzo Mogi, Anushka Galasiti-Kankanamalage, Xianhuang Zeng, Jingjie Li, Jelena Momirov
  Not Pictured: Ryan Quinones

  Former Lab Group Photos